stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01505
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 211,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิยุทธิ์ จันทราทิพย์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนต้นหาด
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3630069437099,100.19285961986place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 22 ก.พ. 2557 1 ก.ย. 2556 22 ก.พ. 2557 84,600.00
2 23 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 23 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 105,750.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 21,150.00
รวมงบประมาณ 211,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อการจัดการขยะ

1.1 สมาชิกชุมชนร้อยละ50มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ และกำหนดมาตรการกำจัดขยะในชุมชน

1.2 ครัวเรือนร้อยละ50มีการจัดการขยะ ดูแลความสะอาดภายในบ้านเพื่อลดปริมารขยะ

1.3 กลุ่มเยาวชนร้อยละ50เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ความสะอาดในชุมชน

2 2.เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนรักษ์สะอาดจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

กลุ่มเยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาดในชุมชนเป็นผู้นำทำกิจกรรมจัดการขยะได้อย่างน้อย30คน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมกรรมการ 2.จัดทำข้อมูลขยะ 3.วิเคราะห์ข้อมูลขยะ 4.เวทีประชาคมกำนหดกติกาชุมชน 5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ ุ6.ติดตามการจัดการขยะครัวเรือน 7.ประกวดครัวเรือนตัวอย่าง 8.สร้างเยาวชนต้นกล้าคุณสะอาด 9.ขยายเครือข่ายการจัดการขยะ 10.เรียนรู้การจัดการขยะและติดตามบ้านตัวอย่าง 11.ถอดบทเรียน 12.สรุปโครงการ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2556 21:11 น.