stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01524
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 180,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญเรียง สุวรรณสังข์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนรัตนาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3528230150396,100.17711639404place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 72,040.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 31 ส.ค. 2557 90,050.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 18,010.00
รวมงบประมาณ 180,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนสามวัยร่วมกันเป็นผู้นำทำการจัดการขยะในชุมชน

1.คณะกรรมการสามวัยประชุมติดตามการดำเนินงานทุกเดือน 2.มีหัวหน้าซอยเป็นผู้นำทำการจัดการขยะในซอยและร่วมช่วยเพื่อนบ้านทุกเดือน

2 เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ช่วยจัดการขยะทำมาจากขยะเป็นอุปกรณ์เพื่อจัดการขยะ

1.มีวีสดุอุปกรณ์(อวนหยุก)ทำจากขยะมาทำเป็นวัสดุจัดการขยะในชุมชนให้ทุกครัวเรือน 2.คนสามวัยช่วยกันทำวัสดุอุปกรณ์จากขยะนำไปใช้ประโยชน์ได้กับกับทุกครัวในชุมชน

3 เพื่อให้เกิดการพัฒนากองทุนเพื่อน้องจัดการขยะ

1.จำหน่ายแปรรูปจากขยะ มารวมเงินเป็นกองทุนเพื่อให้เยาวชนได้เรียนหนังสือ 2.คณะกรรมการกองทุนของเยาวชนเพื่อน้องมีการประชุมทุกเดือนเพื่อบริหารจัดการกองทุน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมคณะกรรมการ
 2. จัดตั้งหัวหน้ากลุ่มในละซอย
 3. นำอวนเก่ามาเย็บเป็นที่เก็บขยะ
 4. สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดแข่งขันตรอกซอยสะอาด
 5. ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
 6. สร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซอยปราศจากขยะ
 7. เอาขยะออกจากบ้านรวมเป็นจุดรับซื้อขยะ
 8. ติดตามผลงาน
 9. แกนนำนำมติในการประชุมเดินบอกและนัดจุดนำขยะมาจัดการร่วมกันและสอนแปรรูปขยะตามจุด
 10. ถอดบทเรียนโครงการ
 11. เวทีประเมินผลและสรุปผลของโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2556 21:30 น.