stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01532
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 129,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว เทพสุวรรณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
พื้นที่ดำเนินการ ม. 3 ต.โพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4299229346053,99.922370910645place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 51,660.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 64,575.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 12,915.00
รวมงบประมาณ 129,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อลดปัญหามังคุดผิวลายจากการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และสารเคมีเร่งผลผลิต

1.1 มังคุดลูกไม่ลาย มีผิวมัน หูสิสด ภายหลังจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักไล่แมลง ฮอร์โมนน้ำหมัก

2 2. เพื่อลดต้นทุนในการทำสวนมังคุดให้เกษตรกรในชุมชน

2.1 สมาชิกนำร่อง จำนวน 30 ครัวเรือน ร่วมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักปราบศัตรูพืช

2.2 ครัวเรือนต้นแบบ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนมังคุดของตนเอง

2.3 เกิดเครือข่ายต่อเนื่องจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และกำหนดครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมเป็น 100 ครัวเรือน 2.4 มีปชการประชุมแกนนำ เพื่อประเมินผลทุก ๆ 1 เดือน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมคณะทำงาน
  2. เวทีเรียนรู้แก้ปัญหามังคุดผิวลาย
  3. ประชุมหาแนวทางลดการใช้สารเคมี
  4. ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก
  5. สำรวจและคัดเลือกบ้านดีเด่นลดสารเคมี
  6. สรุปการติดตามบ้านดีเด่น
  7. ประเมินผลการทำกิจกรรมลดสารเคมี
  8. ถอดบทเรียน
  9. จัดทำเอกสารโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2556 14:25 น.