directions_run

สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01509
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 152,535.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเดือนเพ็ญ นาคมาศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนแพรกจูด เทศบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3449253546231,100.2064704895place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 61,014.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 76,268.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 15,253.00
รวมงบประมาณ 152,535.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพดี
 1. มีครัวเรือนตัวอย่างเกษตรครัวเรือนผสมผสานจำนวน 30 ครัวเรือน สามารถถ่ายทอดเพื่อนได้
 2. มีกลุ่มแกนนำเยาวชนในการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเกษตรผสมผสาน จำนวน 20 คน
 3. มีการลดละอบายมุขในงานพิธีต่างๆของชุมชน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมคณะทำงาน
 2. ชี้แจงโครงการ
 3. จัดเสวนาเรื่องการทำเกษตรในรูปแบบพื้นที่จำกัด
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย
 5. ร่วมกันตกลงสร้างกฎกติกา
 6. คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ
 7. ถอดบทเรียนครัวเรือนต้นแบบ
 8. เขียนเอกสารถอดบทเรียน
 9. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำเอกสาร
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2556 19:24 น.