stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01507
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 174,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวีรวรรณ วัฒนพงศ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนนาควารี และวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง หมู่ที่ 3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3109269878638,100.14282166958place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 28 ม.ค. 2557 69,900.00
2 1 ก.พ. 2558 31 ก.ค. 2557 29 ม.ค. 2557 16 ส.ค. 2557 87,380.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 17,470.00
รวมงบประมาณ 174,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแก่ครัวเรือน เพื่อให้มีอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไว้บริโภค และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคนเมืองมากขึ้น

1.1 เกิดกลุ่มปลูกผักเลี้ยงปลานาควารี สุขภาพดีมีรายได้ มีสมาชิก อย่างน้อย 80 คน

1.2 มีแผงผัก ปลา ปลอดสารพิษ ในตลาดนัด หรือตลาดสดวางขายในชุมชน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

1.3 เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือน

2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของกลุ่มคนในชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องแหล่งอาหารในบ้านเอง ค่านิยมครอบครัวด้านการลดละเลิกบุหรี่ สุรา และสานความสัมพันธ์ในครอบครัว

2.1 แกนนำชุมชนและคนในชุมชนมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

2.2 เด็กๆเยาวชน และผู้สูงอายุในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว ผ่านเรื่องเล่าอย่างน้อย 10 ครัวเรือน

3 เสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดการพัฒนาชุดความรู้เรื่องเกษตรในชุมชนเมือง

3.1 จัดประกวด “สวนผัก  บ่อปลาข้างบ้าน” โดยแบ่งเป็นประเภทวิถีชีวิต และประเภทนวัตกรรม มุ่งเน้นการให้กำลังใจแก่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์การปลูกผักคนเมืองให้เกิดเป็นรูปธรรม

3.2 เกิดชุดความรู้ด้านเกษตรชุมชนเมืองในชุมชน

4 เพื่อติดตามและสนับสนุนการบริหารการดำเนินโครงการ

โครงการได้รับการติดตามประเมินความก้าวหน้าต่อเนื่อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.  ประชุมกลุ่มคณะทำงานทำความเข้าใจ  จำนวน 10-15 คน 2. จัดประชุมชี้แจงตัวแทนครัวเรือนเกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอนโครงการ ระเบียบการดำเนินงานของ สสส.เพื่อสร้างความเข้าใจ 3. ครัวเรือนร่วมด้วยช่วยกันทำอุปกรณ์ ภาชนะ วัสดุ ในการเลี้ยงปลา ปลูกผักในบริเวณบ้าน 4. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาในวิถีชุมชนเมือง  โดยการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม 5.จัดการจำหน่าย และประสานกับตลาดสดเพื่อลงแผงผัก ปลาปลอดสารพิษ จำหน่ายในชุมชนทุกสัปดาห์ 6.พัฒนาศักยภาพในสภาผู้นำชุมชนโดยร่วมกันประชุมหารือทุกเดือน 7.จัดกิจกรรม “ เรื่องเล่าชาวนาควารีกินผัก กินปลา”ปลา รื้อฟื้นวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำและวัฒนธรรมกินผัก กินปลา และการถนอมอาหารประโยชน์ต่อสุขภาพ 8.เรียนรู้และทบทวนอภิปรายกลุ่ม ร่วมกัน ในครัวเรือนที่ทำบัญชีครัวเรือนว่าผลเป็นอย่างไร รายได้เพิ่มหรือไม่ ลดรายจ่ายไม่จำเป็นได้เท่าไหร่ เพื่อตอบโจทย์เรื่องความพอเพียง 9.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจำแนกรูปแบบการดำเนินการในครัวเรือนเป็นประเภทวิถีชีวิต และประเภทนวัตกรรมและะของที่ระลึกสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ร่วมโครงการ 11. จัดนิทรรศการมีชีวิตร่วมกับ กศน.และโรงเรียนนาควารีเพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนในครอบครัว ในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกผักเลี้ยงปลา 12. จัดเวทีนำเสนอการดำเนินการโครงการ สรุป และถอดบทเรียน 13.คณะทำงานร่วมกัน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 20:09 น.