directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02534
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 196,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวรรณ บุญกวย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา / ยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านช่องพงษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.35663514002,98.98733711103place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 มี.ค. 2557 78,460.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 เม.ย. 2557 30 ก.ย. 2557 98,075.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 19,615.00
รวมงบประมาณ 196,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  1. จำนวนครัวเรือนที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
  2. ร้อยละ 45 ของครัวเรือนหนี้สินลดลง
2 เพื่อลดต้นทุนในการผลิตที่มีราคาสูง
  1. ร้อยละ 45 ของครัวเรือนเกษตรกรมีการลดใช้ปุ๋ยเคมี

  2. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนเกษตรกรมีการทำการเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง

3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ และคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง สสส. หรือหน่วยงานที่ สสส.มอบหมาย อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. โครงการจัดทำรายงานส่ง สสส.ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. โครงการมีภาพถ่ายกิจกรรม และจัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่สามารถแสดงต่อสสส.ได้
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 20:37 น.