directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02523
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 101,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเทพินธ์ สุทธิมุข
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนกรมหลวง 2
ละติจูด-ลองจิจูด 10.501132438763,99.181089475729place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 40,400.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 16 ต.ค. 2557 50,500.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 10,100.00
รวมงบประมาณ 101,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

1.1 จำนวนหลังคาเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการกำจัดขยะไม่น้อยกว่า 40 หลังคาเรือน 1.2 การจัดระเบียบแผงสวย จำนวนผู้ประกอบการแผงลอยเข้าร่วมกิจกรรมประกวด แผงลอยจำนวน 100 แผง 1.3 จำนวนครัวเรือน กิจกรรมประกวดบ้าน,หน้าบ้านดูดี,หลังบ้านสะอาดตา ไม่น้อยกว่า 45 หลังครัวเรือน

2 เพื่อเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับ สสส.และพี่เลี้ยง

ระบบรายงานถูกต้อง ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 20:55 น.