directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02521
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 150,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิพนธ์ ทนหมัด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายยุทธนา รัตนมณี/นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.340304098041,98.957961201668place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 7 มิ.ย. 2557 60,000.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 8 มิ.ย. 2557 30 ก.ย. 2557 75,000.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 15,000.00
รวมงบประมาณ 150,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลน้ำตกและป่าไม้ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์

ร้อยละ 60 ของประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
  1. ป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์ประชาชนมีน้ำใช้ด้านการเกษตรตลอดปี
  2. มีเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
3 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ
  1. จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมกับสจรส.ม.อ./พี่เลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการจัดประชุม
  2. มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่/ การถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดโครงการ/ การจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 20:56 น.