directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02520
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 124,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณี เพาะพืช 082-4203980
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านดอนตาบ่าว หมู่ 1 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.517940061461,99.144944697618place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 49,600.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 62,000.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 12,400.00
รวมงบประมาณ 124,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ

ร้อยละ 60 ของครัวเรือนเข้าร่วมกิจกกรรมโครงการ,ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ,สร้างมูลค่าขยะให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์,ขยะในชุมชนลดลง50%ของครัวเรือนในชุมชน,

2 เพื่อให้เกิดกลุ่มรักษ์ดอนตาบ่าว

เกิดชุมชนต้นแบบ

3 เพื่อแลกเปลี่ยนติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ

1.คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. หรือ สจรส.ม.อ. อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทีจัด

2.มีป้ายไวนีลสถานที่นี้ปลอดบุหรีจัดตั้งไว้ในชุมชน

3.มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่ง สสส.

4.มีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 20:57 น.