stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02519
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 133,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประพิทธ์ แซ่บาง 087-8984731
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านในซัง 160 ม.6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ละติจูด-ลองจิจูด 10.554309378211,99.149723052979place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 1 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 53,200.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 66,500.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 13,300.00
รวมงบประมาณ 133,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
 1. ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลผู้อื่นได้ การจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านภาษาได้ ร้อยละ 70
2 สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม
 1. เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุ 3 เครือข่าย
 2. สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและพิการในชุมชน ร้อยละ 70
 3. สามารถจัดการปัญหาน้ำและขยะในชุมชนลงร้อยละ 50
 4. สามารถพูดภาษาอังกฤษ เล่าประวัติชุมชน ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในชุมชนได้ ร้อยละ 50
3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งให้มีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มผู้สูงอายุ
 1. ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
 2. ร้อยละ 50 ของกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดตามประเมินผลโครงการแต่ละครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก้่สมาชิกในชุมชน
 2. จัดกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุออก เป็น 3 กลุ่ม ตั้งชื่อเป็น "กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน"
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและพิการในชุมชน
 4. กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติและติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อให้เเกิดขวัญและกำลังใจดีขึ้น
 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเป็นมัคคุเทศก์รุ่นใหญ่ในชุมชน
 7. จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ชาวต่างชาติในชุมชน
 8. จัดกิจกรรมในภาพรวมเครือข่าย 3 กลุ่ม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:02 น.