stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02517
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 133,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.วันเพ็ญ ประการแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนพันวาล หมู่ที่ 20 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.959999319065,99.088010787964place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 28 ก.พ. 2557 53,200.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 มี.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 66,500.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 13,300.00
รวมงบประมาณ 133,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้
  1. จำนวนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
  2. จำนวนครัวเรือนที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
2 เพื่อให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพครัวเรือน

มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์

3 เพื่อพัฒนาและติดตามโครงการ

ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานมีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำกิจกรรมและการรายงานผล

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:16 น.