stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01838
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 203,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประมวล พรหมหีต
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านเขาเพ-ลา หมู่ที่ 9 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่โดยรอบเขาเพ-ลา (หมู่ 25 / หมู่ 22 / หมู่ 18 / หมู่ 11)
ละติจูด-ลองจิจูด 9.6718116648165,98.80834557116place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 81,200.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 15 ต.ค. 2557 101,500.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 20,300.00
รวมงบประมาณ 203,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อฟื้นความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
 • เกิดเวที วงพูดคุยปัญหาชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น 10  เปอร์เซนต์
 • มีกติกาชุมชน ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเขาเพ-ลา
 • มีเครือข่ายการทำงานเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 2 เครือข่าย
 • ปริมาณสัตว์ป่า ต้นไม้ เพิ่มขึ้น (ความสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช)  10 เปอร์เซนต์
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการในชุมชนเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซนต์
3 เพื่อติดตาม สนับสนุนโครงการ
 • การทำรายงานความก้าวหน้าแต่ละงวด และรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อปิดโครงการ
 • มีภาพถ่ายกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
 • มีการจัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่
 • มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. หรือ สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมคณะทำงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
 2. วงเสวนา ”ทางออกบ้านเขาเพ-ลา” (ทบทวน อดีต ค้นหาปัจจุบัน วาดฝันอนาคต)
 3. กิจกรรม “ธรรม = ธรรมชาติ” (กิจกรรมหิ้วปิ่นโตมาวัด นัดกันนำต้นกล้ามาปลูก / กิจกรรมสะสมบุญ “ธนาคารศีล 5”)
 4. ประชุมคณะทำงาน และคณะกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเขาเพ-ลา เดือนละ 1 ครั้ง
 5. กิจกรรมสำรวจเขาเพ-ลา เพื่อการอนุรักษ์ (สำรวจป่า สำรวจใจ (ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ / แกนนำชุมชน เยาวชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายสำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมในป่าเขาเพ-ลา / ประชุมแกนนำและภาคีเครือข่ายเพื่อสรุปข้อมูล)
 6. กิจกรรม “คืนต้นไม้ให้เขาเพ-ลา” (กิจกรรม “คืนกล้วยไม้ ให้เขาเพ-ลา”/ กิจกรรม “คืนต้นไม้ ให้เขาเพ-ลา”)
 7. กระบวนการสร้างการเรียนรู้จากพื้นที่รูปธรรม “พื้นที่จัดการตนเอง”
 8. กิจกรรม “กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี”
 9. ปฏิบัติการเฝ้าระวังเขาเพ-ลา
 10. ปฏิบัติการสร้างข้อตกลงชุมชน “กติกาชุมชนบ้านเขาเพ-ลา” (ประชุมแกนนำชุมชน ภาคีเครือข่าย และคนในชุมชน ร่วมกันกำหนดข้อตกลงการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน (กติกาชุมชน) / เผยแพร่ ประกาศใช้ข้อตกลงชุมชน กติกาชุมชน)
 11. เวทีสรุปบทเรียนการทำงาน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:17 น.