directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01586
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 133,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ.ส.อ.ญ.สุภิญ ปราบพล 089-8665041
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านจัดสรร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.512117197,99.1323637962place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 53,320.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 66,650.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 13,330.00
รวมงบประมาณ 133,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 2 กลุ่ม

1.1 เกิดแกนนำผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในชุมชน
      1) รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น       2) ประชาชนในชุมชน มีความเข้าใจถึงหลักธรรมร้อยละ 70 และลดอบายมุขร้อยละ 50

2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

2.1 ร้อยละ 50 ของกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

2.2 อาสาสมัครผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือในชุมชนทุกครัวเรือน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดตามประเมินผลโครงการแต่ละครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:27 น.