directions_run

เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01542
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 120,465.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอามีเน๊าะ เจ๊ะเต๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ประจำมัสยิดอัสฮาบูลกะห์ฟี และโรงเรียนบ้านบาโงปะแต
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2998172378584,101.46614640219place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 48,186.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 60,233.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 12,046.00
รวมงบประมาณ 120,465.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด

1.1 กลุ่มเสี่ยงไม่มีผู้ติดยาเพิ่่มขึ้น
1.2 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงร่วมทำกิจกรรมของชุมชนร้อยละ70
1.3 เกิดข้อตกลงร่วมของชุมชน(ฮูโกมปากัด)

2 เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสพลดการใช้ยาเสพติด

2.1 กลุ่มผู้เสพสามารถเลิกยาเสพติดร้อยละ 20ของผู้เสพทั้งหมด

3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. หรือ สจรส.ม.อ. อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทีจัด
  2. มีป้ายไวนีลสถานที่นี้ปลอดบุหรีจัดตั้งไว้ในชุมชน
  3. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่ง สสส.
  4. มีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:30 น.