stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01530
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 148,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลมัย ไชยมาศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อ. กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4305172577078,99.930782318115place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 59,360.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 31 ส.ค. 2557 74,200.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 14,840.00
รวมงบประมาณ 148,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันกำจัดขยะจากถุงเห็ด ให้เป็นปุ๋ยหมักมาใส่พืชผักผลไม้เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดสารเคมี
 1. ขยะจากการทำเห็ด กองขยะจากถุงเห็ดลดลงร้อยละ 80
 2. แมลงที่ทำลายสวน ซึ่งเกิดจากกองขยะเห็ดลงลง ไม่กัดกินรากผักผลไม้
 3. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดการใขช้ปุ๋ยเคมีได้ จำนวน 30 ครบครัว
2 เพื่อให้เกิดฐานเรียนรู้การกำจัดขยะ เพิ่มรายได้ รักษาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน จากการมีสัญญาประชาคมการจัดการขยะหมู่บ้าน
 1. มีฐานเรียนรู้การกำจัดขยะ เพิ่มรายได้รักษาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน จำนวน 5 ฐาน
 2. มีสัญญาประชาคมการกำจัดขยะหมู่บ้าน
 3. มีชุดความรู้การแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยของหมู่บ้าน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมคณะทำงาน
 2. ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ
 3. เรียนรู้ทำหมักชีวภาพจากขยะถุงเห็ดลดการใช้สารเคมี
 4. ปฏิบัติทำปุ๋ยหมักจากขยะถุงเห็ดที่หมดเชื้อแล้ว
 5. ติดตามการนำปุ๋ยหมักชีวภาพไปใช้
 6. ติดตามประเมินผลครัวเรือน
 7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการติดตามการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 8. ประชุมเตรียมแกนนำวิทยากรในฐานเรียนรู้เพื่อสอนปฏิบัติการทำน้ำหมักไล่แมลง
 9. ติดตามผลในครัวเรือน
 10. อบรมปลูกผักอินทรีย์
 11. ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
 12. ประชุมสรุปผลการติดตามการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
 13. ติดตามประเมินผล
 14. ประชุมสภาผู้นำชุมชน
 15. จัดเวทีถอดบทเรียน
 16. จัดทำเอกสารข้อมูลองค์ความรู้
 17. จัดทำเอกสารประจำโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:32 น.