stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01528
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 117,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญณี มหาชล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อ. สมบูรณ์ ขวัญสง
พื้นที่ดำเนินการ 1. พื้นที่ทำสวนอินทรีย์ จำนวน 50 ไร่ ในบ้านโพธิ์ทอง ม.5 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 2. แปลงผักปลอดสารพิษ จำนวน 10 ไร่ ในบ้านโพธิ์ทอง ม.5 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 46,920.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 58,650.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 11,730.00
รวมงบประมาณ 117,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกษตรกรที่มีสวนสมรม ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

1.มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 50 ครัวเรือน โดยการลดการใช้สารเคมี เกิดกติกาการใช้การทำการเกษตรแบบดั้งเดิม และแต่ละครัวเรือนมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างน้อย 1 ไร่ ต่อการผลิตหรือเพาะปลูกในแต่ละครั้ง

2 จัดทำโครงการแปลงผักสร้างสุขปลอดสารเคมีให้แก่เยาวชนและครอบครัว
  1. มีเกษตรรุ่นเยาว์ทำแปลงปลูกผักปลอดสารเคมี ในโรงเรียนและที่บ้าน มีการประเมินผลเพื่อให้รางวัล
3 เกิดเกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลาในปล้องบ่อซีเมนต์ เลี้ยงไก่ ไว้บริโภคในชุมชน

3.1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 50 ครัวเรือน

3.2 กลุ่มเกษตรกรและคนในชุมชนมีความรู้ในการจัดทำสารอินทรีย์และเรียนรู้การทำปล้องบ่อซีเมนต์ไว้ใช้เองเพื่อเลี้ยงปลา

4

 

5

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:33 น.