directions_run

ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01514
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 175,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญสงค์ เกิดเรือง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ ที่ทำการ รพ.สต. บ้านนบ
ละติจูด-ลองจิจูด 8.80772525872,99.6981811523place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 70,160.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 87,700.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 17,540.00
รวมงบประมาณ 175,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง เส้นทางลดคนคนตาย โดยแกนนำอาสาครัวเรือนในพื้นที่

1.เกิดแกนนำที่เข้มแข็ง เฝ้าระวังดูแลชุมชน จำนวน1ทีม

2.เกิดเครือข่ายแกนนำระดับครอบครัว ร้อยละ90ของครัวเรือน

3.เกิดจิตสำนึกร่วมกันในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ90

4.เกิดแผนการเฝ้าระวังร่วมกันดูแลอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในชุมชน

5.เกิดการประสานงานจุดรวมพล และแนวทางปฎิบัติอย่างน้อย 1 จุดในชุมชน

6.ชุมชนมีคู่มือในการปฎิบัติตนเองและครอบครัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:41 น.