directions_run

ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01501
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 165,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประมวล เพ็ญภักดี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 3 บ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8864847854491,98.353568986058place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 66,200.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 82,750.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 16,550.00
รวมงบประมาณ 165,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ประชาชนในชุมชนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุ์สัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง
 1. ร้อยละ 80 ของตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติกฎระเบียบชุมชน
 2. ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการประมงในชุมชนเข้ารับการอบรม
 3. ไม่มีการจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่
2 พัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชน
 1. มีมัคคุเทศก์ประจำชุมชน
 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนประกอบด้วยคนในชุมชน , ชุมชนใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว
3 กลไกขับเคลื่อนของชุมชนมีพลังที่เข้มแข็งและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 1. ชุมชนมีมาตรการ กฏกติกาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
 2. มีการประชุมของคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและมีการบันทึกการประชุม
 3. มีแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณ
4 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
 1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมกับสสส. หรือ สจรส.ม.อ. อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทีจัด
 2. มีป้ายไวนีลสถานที่นี้ปลอดบุหรีจัดตั้งไว้ในชุมชน
 3. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่ง สสส.
 4. มีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:54 น.