stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01494
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 146,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประวิทย์ เจริญงาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี
พื้นที่ดำเนินการ วัดมาตุคุณารามและหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ในตำบลกระโสม ตำบลใกล้เคียง อำเภอตะกั่วทุ่ง
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2441100575492,98.330726623535place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 14 ก.พ. 2557 1 ก.ย. 2556 14 ก.พ. 2557 58,400.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 15 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 73,000.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 14,600.00
รวมงบประมาณ 146,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลป วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน
  1. คนในชุมชนเข้าร่วม ปฏิบัติ และถ่ายทอดกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลังเพิ่มขึ้น
2 เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  1. มีแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ
  1. มีรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่ง สสส.
  2. มีภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ
  3. มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ติดในบริเวณที่จัดกิจกรรม
  4. เข้าร่วมการประชุมกับสสส. หรือสจรส.ม.อ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัดการประชุม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:58 น.