directions_run

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01491
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 205,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมนึก ขนานใต้
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองขนาน หมู่ที่3 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 7.9448264210372,99.140110015869place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 17 พ.ค. 2557 82,060.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 18 พ.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 102,580.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 20,510.00
รวมงบประมาณ 205,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
  1. เกิดกลไกคณะทำงานและมีข้อมูล มีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนในหมู่บ้าน จำนวน 1 ชุด
  2. มีหลักสูตรชุมชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. มีชุดความรู้ในชุมชน จำนวน 4 ชุด
  4. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน
  5. มีศูนย์การเรียรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน
2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
  1. มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.
  2. เข้าร่วมการประชุมกับสจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  3. มีภาพถ่ายการดำเนินงานทุกกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:59 น.