stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01481
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาพร ศรีเพิ่ม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านยางในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีฯ
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4289040928754,99.72204208374place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 16 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 16 ม.ค. 2557 85,200.00
2 17 ม.ค. 2557 31 ก.ค. 2557 17 ม.ค. 2557 31 ก.ค. 2557 106,500.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้น
  1. ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ร้อยละ 100
  2. มีครอบครัวต้นแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษจากเดิม 10 ครัวเรือน เพิ่มเป็น 100 ครัวเรือน
  3. กลุ่มเป้าหมายมีปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือด ลดลงเหลือไม่เกิน ร้อยละ 50%
2 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น
  1. ครัวเรือนเป้าหมายนำขยะจากครัวเรือนทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ร้อยละ 50
  2. ครัวเรือนเป้าหมายร่วมกันปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านโดยการปลูกผักปลอดสารพิษ ร้อยละ 70
3 3.เพื่อประยุกต์ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้

1.ครัวเรือนเป้าหมายมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ที่บ้านอย่างน้อย 5 ชนิด ร้อยละ 70

2.มีฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพ อย่างน้อย 2 ฐาน
      2.1 ฐานเกษตรวิถี       2.2 ฐานสมุนไพรบำรุงสุขภาพ

4 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยทีม สสส.และสจรส.
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
  2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส.
  3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:02 น.