stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เขาหลักสืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01342
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 31 สิงหาคม 2557
งบประมาณ 174,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยยันต์ สังข์ปล้อง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลครน อ.สวี จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.337127150615,98.975823372602place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 69,880.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 87,350.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 17,470.00
รวมงบประมาณ 174,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.1 ร้อยละ 50 ของเกษตรกรมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
1.2 มีการจัดตั้งกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการต่อรองราคา

2 ลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพในทางที่ดีและสามารถส่งเสริม ขยายความรู้ให้กับชุมชน

2.1 ร้อยละ 20 ประชาชนใช้ปุ๋ยเคมีลดลง
2.2 เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิตได้

2.3 เกษตรกรมีการเพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตร

3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:02 น.