directions_run

บ้านแก่งตะเคียนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านแก่งตะเคียนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01341
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 165,080.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถาวร สังข์แก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านแก่งตะเคียน ม.7 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.291612009109,99.000549316406place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 66,040.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 82,540.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 16,500.00
รวมงบประมาณ 165,080.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน

1.1จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบัญชีครัวเรือน
1.2หนี้สินของประชาชนในชุมชนลดลง

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

2.1มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้
2.2มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน

3 3.เพื่อการติดตามและประเมินผล

1.การติดตาม ปฐมนิเทศน์ และประเมินผล ร่วมกับสสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:03 น.