stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนน้ำฉากับการสืบทอดประเพณี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01334
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 113,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมคิด คล้ายกองนา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.297523438046,99.032649993896place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 45,200.00
รวมงบประมาณ 45,200.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (45,200.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (113,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เยาวชนและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน

1.1 ร้อยละ 60 ของเยาวชนและสมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 1.2 มีเยาวชนและสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมแข่งขันพายเรือ 30 คน 1.3 มีเยาวชนร่วมกับสมาชิกในชุมชนเข้าแข่งขัน 1 ครอบครัว 1 กระทง ร้อยละ 60

2 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประเพณีวัฒนธรรม

2.1มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัด ร้อยละ 80

3 เพือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

3.1มีข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน 3.2 ชุมชนมีระบบการติดตามประเมินผลและนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:04 น.