directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01332
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 113,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกรียงศักดิ์ จกโป
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.251770315397,99.098137132823place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 2 มี.ค. 2557 45,200.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 3 มี.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 56,500.00
รวมงบประมาณ 101,700.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (101,700.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (113,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนและละแวกใกล้เคียง

1.1 อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 2
1.2 กลุ่มเยาวชนที่ว่างงานและกลุ่มเสี่ยงมีกิจกรรมให้ทำ มีความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องปลอดภัย

2 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

ชุมชนมีระบบการติดตามประเมินผลและนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ

3 เพื่อติดตามโครงการ

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:05 น.