stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01327
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 186,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนพดล ชอบตรง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคู หมู่ที่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.283715856286,99.078569412238place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 74,640.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 16 ต.ค. 2557 93,300.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 18,660.00
รวมงบประมาณ 186,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อลดการมั่วสุม/แหล่งยาเสพติด/สร้างความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน

1.1 แหล่งมั่วสุมลดลง ร้อยละ 50
1.2 ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ร้อยละ 40
1.3 ประชาชนมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2 2. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

2.1 ชุมชนมีกฎ กติกาของชุมชน

2.2 ชุมชนมีระบบการติดตามประเมินผลและนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ

3 เพื่อประชุม ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการประชุมติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล ตามที่พี่เลี้ยงโครงการ สจรส.มอ./สสส.กำหนดทุกครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:07 น.