รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01324
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 170,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสังสิทธิ สุวรรณเจริญ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี ,ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ 1.ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนหมู่ที่ 2 และ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 2.นากุ้งร้างที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.2575829342337,100.48404693606
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 15 ก.พ. 2557 68,160.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 16 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 85,200.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 17,040.00
รวมงบประมาณ 170,400.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทำนบและเยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
  1. เกิดกลุ่มเยาวชนร่วมศึกษาความสำคัญและระบบความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ป่าชายเลนต่อการดำรงชีวิตของคนทำนบ ,
  2. เกิดชุดความรู้เรื่อง ความสำคัญของป่าชายเลนต่อชีวิตคนทำนบ
2 เพื่อพัฒนากลไกด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ประกอบด้วย การเฝ้าระวังการบุกรุก การสื่อสารประชาสัมพันธ์ กลไกการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน
  1. เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 2 เครือข่าย,
  2. เกิดกติกาชุมชนเรื่อง การอนุรักษ์ป่าชายเลน และถูกนำไปใช้ในการยึดถือปฏิบัติของชาวบ้านตำบลทำนบ,
  3. เกิดเครือข่ายเยาวชนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของป่าชายเลน จำนวน 30 คน,
  4. เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวจำนวน 20 ครั้ง/ปี,
  5. ชาวบ้านที่สนใจร่วมกิจกรรมเปลี่ยนนากุ้งร้างเป็นพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน จำนวน 50 ราย,
  6. เกิดแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวในการเพิ่มพื้นที่เปลี่ยนนากุ้งร้างเป็นพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน,
  7. ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าชายเลนให้ได้ 3,000 ต้น /ปี และสามารถดูแลรักษาให้รอดได้ไม่น้อยกว่า 50 % ของกล้าที่ปลูก
3 ติดตาม สนับสนุนการดำเนินโครงการโดยทีม สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่

1 เพื่อสนับสนุนเพิ่มเติม ในเรื่องของการทำรายงาน ภาพถ่ายกิจกรรม ค่าจัดทำป้ายสถานที่

2 เพื่อสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักในการเข้าร่วมประชุมกับ สสส.และสจรส.มอ หาดใหญ่

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
จดหมายข่าว 30 0.00 -
19 - 20 ธ.ค. 56 ปฐมนิเทศน์โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 1 10,000.00 400.00
13 ม.ค. 57 ประชุมชี้แจงโครงการ 100 10,000.00 4,200.00
4 ก.พ. 57 พบพี่เลี้ยงชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 10,000.00 400.00
11 ก.พ. 57 การบรรยายให้ความรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน 120 30,800.00 13,000.00
11 ก.พ. 57 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 1 1,000.00 200.00
12 ก.พ. 57 การลงสำรวจพันธ์พืชและพันธ์สัตว์ในพื้นที่ป่าชายเลน 120 30,800.00 12,000.00
13 ก.พ. 57 กิจกรรมศิลปะจากระบบนิเวศป่าชายเลน 100 30,800.00 3,500.00
13 ก.พ. 57 จัดทำรายงานงวดที่ 1 1 1,000.00 400.00
7 พ.ค. 57 ประชุมออกแบบกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ระบบนเวศป่าชายเลน 20 1,000.00 1,000.00
1 มิ.ย. 57 รายงานการดำเนินงานโครงการงวดที่ 2 2 600.00 600.00
26 มิ.ย. 57 ออกแบบรูปแบบการเฝ้าระวังการบุกรุกป่าชายเลน 50 20,000.00 17,600.00
26 มิ.ย. 57 รับสมัครกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป่าชายเลน 150 0.00 0.00
27 มิ.ย. 57 สำรวจข้อมูลความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน 50 7,500.00 -
30 มิ.ย. 57 สรุปและประมวลผลของประโยชน์ระบบนิเวศป่าชายเลน 50 1,250.00 -
3 ก.ค. 57 การพัฒนาศักยภาพการเขียนข่าว 30 5,600.00 -
9 ก.ค. 57 จัดรายการให้ความรู้ เรื่องการอณุรักป่าชายเลน 30 0.00 -
14 ก.ค. 57 ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมการปลูกต้นไว้ 50 1,250.00 -
16 ก.ค. 57 การนำเสนอความรู้ผ่านการรำมโณราห์ 10 0.00 -
23 ก.ค. 57 ปฏิบัติการทำจดหมายข่าว 500 13,000.00 -
30 ก.ค. 57 ผลักดันการประกาศใช้ข้อบัญญัติชุมชน 5 0.00 -
1 ส.ค. 57 รับสมัครชาวบ้านที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนนากุ้งร้างเป็นฟาร์มทะเล 50 0.00 -
7 ส.ค. 57 ประชุมหารือกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 50 1,250.00 -
8 ส.ค. 57 การปรับเปลี่ยนทัศนคติการเปลี่ยนนากุ้งร้างเป็นฟาร์ทะเล 50 8,000.00 -
12 ส.ค. 57 ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 620 34,000.00 -
15 ส.ค. 57 ประชุมวางแผนการผลิตสัตว์น้ำทะเลในนากุ้งร้าง 50 24,000.00 -
22 ส.ค. 57 เลี้ยงสัตว์น้ำทะเลในฟื้นที่นากุ้งร้าง 50 0.00 -
27 ส.ค. 57 จัดจำหน่ายและส่งเสริมทางการตลาดของผลผลิตสัตว์น้ำทะเลที่ผลิตได้จากพื้นที่นากุ้งร้าง 100 0.00 -
30 ส.ค. 57 สรุปผลการลาดตระเวณเฝ้าระวังการบุกรุกป่าชายเลน 50 5,000.00 -
9 ก.ย. 57 พัฒนาร่างกติกาชุมชน 50 2,500.00 -
10 ก.ย. 57 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 2 2,800.00 2,800.00
รวม 2,493 252,150.00 13 56,100.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Peeraya Jindamanee Peeraya Jindamanee เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 22:08 น.