stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01324
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 170,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสังสิทธิ สุวรรณเจริญ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี ,ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ 1.ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนหมู่ที่ 2 และ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 2.นากุ้งร้างที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.2575829342337,100.48404693606place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 15 ก.พ. 2557 68,160.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 16 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 85,200.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 17,040.00
รวมงบประมาณ 170,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทำนบและเยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
  1. เกิดกลุ่มเยาวชนร่วมศึกษาความสำคัญและระบบความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ป่าชายเลนต่อการดำรงชีวิตของคนทำนบ ,
  2. เกิดชุดความรู้เรื่อง ความสำคัญของป่าชายเลนต่อชีวิตคนทำนบ
2 เพื่อพัฒนากลไกด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ประกอบด้วย การเฝ้าระวังการบุกรุก การสื่อสารประชาสัมพันธ์ กลไกการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน
  1. เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 2 เครือข่าย,
  2. เกิดกติกาชุมชนเรื่อง การอนุรักษ์ป่าชายเลน และถูกนำไปใช้ในการยึดถือปฏิบัติของชาวบ้านตำบลทำนบ,
  3. เกิดเครือข่ายเยาวชนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของป่าชายเลน จำนวน 30 คน,
  4. เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวจำนวน 20 ครั้ง/ปี,
  5. ชาวบ้านที่สนใจร่วมกิจกรรมเปลี่ยนนากุ้งร้างเป็นพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน จำนวน 50 ราย,
  6. เกิดแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวในการเพิ่มพื้นที่เปลี่ยนนากุ้งร้างเป็นพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน,
  7. ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าชายเลนให้ได้ 3,000 ต้น /ปี และสามารถดูแลรักษาให้รอดได้ไม่น้อยกว่า 50 % ของกล้าที่ปลูก
3 ติดตาม สนับสนุนการดำเนินโครงการโดยทีม สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่

1 เพื่อสนับสนุนเพิ่มเติม ในเรื่องของการทำรายงาน ภาพถ่ายกิจกรรม ค่าจัดทำป้ายสถานที่

2 เพื่อสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักในการเข้าร่วมประชุมกับ สสส.และสจรส.มอ หาดใหญ่

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:08 น.