directions_run

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) สวนสาธารณะสีขาว ปลอดเหล้า ปลอดภัย

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) สวนสาธารณะสีขาว ปลอดเหล้า ปลอดภัย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01241
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 178,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง พรหมลี ฮั่นโต่น 083 - 6365484
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
พื้นที่ดำเนินการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.3765001198955,99.273433573539place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 พ.ค. 2557 71,560.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 89,450.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 17,890.00
รวมงบประมาณ 178,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชนในการเฝ้าระวังสวนสาธารณะของชุมชน
 • มีแกนนำเยาวชนเฝ้าระวังสวนสาธารณะในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20 คน (ตาสับปะรด)
 • มีภาคีเครือข่ายการทำงานเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 5 เครือข่าย
2 เพื่อสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างสวนสาธารณะสีขาว
 • จำนวนของผู้บริโภคสุราและบุหรี่ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะลดลง ร้อยละ 5
 • ร้านค้าในสวนสาธารณะ อย่างน้อย 9 ร้าน งดจำหน่ายเหล้าและบุหรี่ในวันสำคัญทางศาสนา
 • มีป้ายรณรงค์รอบสวนสาธารณะ อย่างน้อย 10 ป้าย
3 ติดตาม สนับสนุนการทำงานโครงการ
 • การทำรายงานความก้าวหน้าแต่ละงวด และรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อปิดโครงการ
 • มีภาพถ่ายกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
 • มีการจัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่
 • มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส. หรือ สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. เวทีชี้แจงโครงการ
 2. ประชุมคณะทำงาน  เดือนละ 1 ครั้ง
 3. เยาวชนอาสาจัดเก็บสถานการณ์เหล้า บุหรี่ในสวนสาธารณะ
 4. พัฒนาทักษะเยาวชนสู่ขบวนการตาสับปะรด
 5. ปฏิบัติการขบวนการตาสับปะรด
 6. เวทีรายงานสถานการณ์สวนสาธารณะ
 7. เผยแพร่กติกาชุมชน ข้อตกลงร่วม ในการลดสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าในสวนสาธารณะแหลมโพธิ์
 8. ขอความร่วมมือจากร้านค้าในสวนสาธารณะให้งดจำหน่ายเหล้า บุหรี่ ในวันสำคัญทางศาสนา
 9. จัดกิจกรรมวันปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว หรือวันสำคัญทางศาสนา
 10. เวทีถอดบทเรียนการทำงาน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:09 น.