stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01209
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 201,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญ พลายชุม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3439912121822,99.622735977173place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 16 ม.ค. 2557 80,640.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 17 ม.ค. 2557 31 ส.ค. 2557 100,800.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 20,160.00
รวมงบประมาณ 201,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้
  1. ครัวเรือนเป้าหมายมีการปลูกสมุนไพร อย่างน้อย 5 ชนิด ร้อยละ 100
  2. ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านสู่กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100
  3. มีแปลงสมุนไพรชุมชนอย่างน้อย 3 แปลง
  4. มีฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูแลสุขภาพตนเอง  1 ฐาน เรียนรู้
2 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ

มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง 1 ชุด

3 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยทีม สสส.และสจรส.
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
  2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส.
  3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:10 น.