รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01209
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 201,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญ พลายชุม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3439912121822,99.622735977173
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 16 ม.ค. 2557 80,640.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 17 ม.ค. 2557 31 ส.ค. 2557 100,800.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 20,160.00
รวมงบประมาณ 201,600.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้
  1. ครัวเรือนเป้าหมายมีการปลูกสมุนไพร อย่างน้อย 5 ชนิด ร้อยละ 100
  2. ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านสู่กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100
  3. มีแปลงสมุนไพรชุมชนอย่างน้อย 3 แปลง
  4. มีฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูแลสุขภาพตนเอง  1 ฐาน เรียนรู้
2 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ

มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง 1 ชุด

3 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยทีม สสส.และสจรส.
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
  2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส.
  3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
26 ต.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 50 5,000.00 5,000.00
2 พ.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 50 5,000.00 5,000.00
3 ธ.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 50 5,000.00 5,000.00
10 ธ.ค. 56 ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านสู่กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 80 8,000.00 8,000.00
20 ธ.ค. 56 มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง 80 8,000.00 8,000.00
21 ธ.ค. 56 ประชุมชี้แจงคณะทำงานและการดำเนินงานโดย สจรส.มอ. 5 0.00 0.00
3 ม.ค. 57 ประชุมประชาชนเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ครั้ืงที่ 2 80 8,000.00 8,000.00
5 ม.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4 และพี่เลี้ยงโครงการติดตามงาน 50 5,000.00 5,000.00
10 ม.ค. 57 จัดทำกิจกรรมพัฒนาแปลงฐานเรียนรู้สมุนไพร 80 23,000.00 23,000.00
15 ม.ค. 57 ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับทำลูกประคบในการดูแลสุขภาพ 80 15,600.00 13,500.00
20 ม.ค. 57 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง นครศรีฯ เพื่อปรึกษาการทำงานตามโครงการ 5 2,000.00 2,000.00
10 ก.พ. 57 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5 50 5,000.00 5,000.00
12 ก.พ. 57 มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง ครั้งที่ 2 80 23,000.00 23,000.00
10 มี.ค. 57 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 50 5,000.00 5,000.00
25 มี.ค. 57 ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูกแลสุขภาพตนเอง (ลูกประคบ) 80 15,600.00 15,600.00
10 เม.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7 50 5,000.00 5,000.00
17 เม.ย. 57 ประชุมปราชญ์และชาวบ้านเพื่อรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้าน 160 15,600.00 8,000.00
10 พ.ค. 57 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8 50 5,000.00 5,000.00
20 พ.ค. 57 ตรววจสอบเอกสารโดย สจรส.มอ. และนำผลสรุปหลักฐานการดำเนินงาน 2 1,500.00 2,000.00
25 พ.ค. 57 จัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอในการจัดสวนสมุนไพรชุมชน 130 15,600.00 15,600.00
10 มิ.ย. 57 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9 50 5,000.00 5,000.00
20 มิ.ย. 57 ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูกแลสุขภาพตนเอง (ชุดอบสมุนไพร) 80 0.00 0.00
28 มิ.ย. 57 ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารรายงานและปิดโครงการ 8 2,500.00 2,500.00
10 ก.ค. 57 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 10 50 0.00 0.00
12 ก.ค. 57 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ 130 10,400.00 10,400.00
20 ก.ค. 57 จัดกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน 50 9,800.00 9,800.00
27 ก.ค. 57 ตรวจโครงการโดยพี่เลี้ยงนครศรีฯ 5 2,000.00 2,000.00
รวม 1,635 205,600.00 28 201,400.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Peeraya Jindamanee Peeraya Jindamanee เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 22:10 น.