stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01422
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 211,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอารียา เพ็งช่วย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายไพฑูรย์ ทองสม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6183571392119,100.04517316818place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 84,460.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 15 ก.ค. 2558 105,580.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,110.00
รวมงบประมาณ 211,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกในชุมชนในการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  1. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมออย่างน้อย ร้อยละ 90 ของเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 12 ครั้ง
  2. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนบ้านออกศาลาจำนวน 1 ชุด
  3. ร้อยละ 60 คน ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
  4. เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 40 คน ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
  5. มีชุดความรู้ การจัดการด้านรายได้ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จากฐานการเรียนรู้ชุมชน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย จำนวน 1 เล่ม
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
  1. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพตามวิถีชุมชน สามารถสร้างมีรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
  2. ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน ยึดหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมชุมชนไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต
3 เพื่อสร้างกลไกให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  1. เกิดกองทุนส่งเสริมอาชีพตามวิถีชุมชนจำนวน 1 กองทุน
  2. มีการปลูกผักปลอดสารพิษ หลากหลายชนิด ไว้บริโภคในครัวเรือนใน โซนพื้นที่ จำนวน 3 โซน คือ บ้าน, โรงเรียน, ที่ดินสาธารณะของชุมชน
  3. มีกติกาชุมชนบ้านออกศาลาพอเพียง เอื้อต่อสุขภาพ ในประเด็น อาหารปลอดภัย ประเด็นเครือข่ายคนสามวัย และประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส และ สจรส

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.