รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01422
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 211,150.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอารียา เพ็งช่วย
พี่เลี้ยงโครงการ นายไพฑูรย์ ทองสม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6183571392119,100.04517316818
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 84,460.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 15 ก.ค. 2558 105,580.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,110.00
รวมงบประมาณ 211,150.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกในชุมชนในการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  1. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมออย่างน้อย ร้อยละ 90 ของเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 12 ครั้ง
  2. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนบ้านออกศาลาจำนวน 1 ชุด
  3. ร้อยละ 60 คน ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
  4. เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 40 คน ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
  5. มีชุดความรู้ การจัดการด้านรายได้ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จากฐานการเรียนรู้ชุมชน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย จำนวน 1 เล่ม
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
  1. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพตามวิถีชุมชน สามารถสร้างมีรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
  2. ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน ยึดหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมชุมชนไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต
3 เพื่อสร้างกลไกให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  1. เกิดกองทุนส่งเสริมอาชีพตามวิถีชุมชนจำนวน 1 กองทุน
  2. มีการปลูกผักปลอดสารพิษ หลากหลายชนิด ไว้บริโภคในครัวเรือนใน โซนพื้นที่ จำนวน 3 โซน คือ บ้าน, โรงเรียน, ที่ดินสาธารณะของชุมชน
  3. มีกติกาชุมชนบ้านออกศาลาพอเพียง เอื้อต่อสุขภาพ ในประเด็น อาหารปลอดภัย ประเด็นเครือข่ายคนสามวัย และประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส และ สจรส

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 มิ.ย. 57 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส 2 800.00 750.00
9 ก.ค. 57 ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 1 20 700.00 700.00
20 ก.ค. 57 ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับประชุมผู้สูงอายุ 20 700.00 700.00
27 ก.ค. 57 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 15 2,000.00 1,000.00
1 ส.ค. 57 ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 2 20 700.00 1,500.00
9 ส.ค. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 20 700.00 800.00
19 ส.ค. 57 กิจกรรมเปิดตัวโครงการ 150 11,000.00 11,000.00
9 ก.ย. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 20 700.00 800.00
20 ก.ย. 57 ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ 20 700.00 1,800.00
27 ก.ย. 57 กิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้พอเพียง 155 17,000.00 14,600.00
9 ต.ค. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 20 700.00 700.00
18 ต.ค. 57 กิจกรรมประชาเสวนา ครั้งที่ 1 120 20,800.00 10,400.00
24 ต.ค. 57 ปรับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน 2 คืน 1 วัน 30 35,300.00 36,100.00
9 พ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 20 700.00 700.00
20 พ.ย. 57 ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน 5 3,300.00 2,200.00
9 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 20 700.00 700.00
9 พ.ค. 58 กิจกรรมเยาวชน เรื่อง คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรตามปรัชญา 50 21,800.00 21,800.00
13 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 20 800.00 700.00
17 พ.ค. 58 ร่วมกันลงแขกปฏิบัติการปรับพื้นที่ ปรับสภาพดิน แปรดิน 25 56,750.00 56,750.00
22 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 20 800.00 700.00
30 พ.ค. 58 ยกร่างข้อบังคับและแนวทางจัดการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา 40 7,900.00 7,500.00
5 มิ.ย. 58 ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชน 100 12,500.00 12,500.00
10 มิ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 20 800.00 700.00
17 มิ.ย. 58 กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการกองทุนพัมนาพื้นที่ 40 5,600.00 6,100.00
20 มิ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ 20 800.00 700.00
29 มิ.ย. 58 ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน 5 3,300.00 2,900.00
4 ก.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อสรุปปิดโครงการ 20 1,000.00 1,000.00
11 ก.ค. 58 ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน 5 2,600.00 2,200.00
รวม 1,022 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.