รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01430
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2557 - 31 พ.ค. 2558
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางญาณาธิป เดชดี
พี่เลี้ยงโครงการ นายถาวร คงศรี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4169422577397,100.09952545119

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ

1.1 ตัวแทนครัวเรือนมากกว่า 50% รู้กระบวนการจัดทำแผนชุมชน 73 คนและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 70 คน

1.2 ศึกษาดูงานที่สินธุ์แพรทอง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ศูนย์ปราชญ์โงกน้ำ

1.3 ประชุมเพื่อกำหนดและสร้างกระบวนการทำแผนชุมชนด้วยการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ 1.ข้อมูลครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายและหนี้สินครัวเรือนเก็บ 3 เดือน  2. ข้อมูลชุมชนโดยรวบร่วมจากข้อมูลครัวเรือนและเก็บข้อมูลอื่น ๆ

1.4 สร้างกระบวนการแผนชุมชนอย่างมีคุณภาพ

1.5 จัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน

1.6 ยกร่างแผนพัฒนาชุมชน

1.7 ทำประชาพิจารณ์

1.8 ประสานแผนและบูรณาการแผน

1.9 ผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ

1.10 ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน

2 เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนให้เกิดรูปธรรมการดำเนินงาน

2.1 เรียนรู้แนวคิดและการดำเนินแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2.2 กำหนดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 กิจกรรม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 2.3 ครัวเรือนต้นแบบดูแลและจัดการด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง

3 3.เพื่อพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแผนชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกรรมการหมู่บ้าน

3.1 สื่อสารให้กรรมการและเด็กในชุมชนทำสื่อชุมชนและกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของกรรมการ 15 คน และกำหนดกติกาของชุมชน/รณรงค์/การสื่อสารกิจกรรม 3.2 เปิดตลาดสินค้าปลอดภัย 3.3 จัดทำองค์ความรู้ชุมชนยางงามน่าอยู่

4 4.เพื่องานบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

4.1 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และ สจรส.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.