รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01430
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2557 - 31 พ.ค. 2558
งบประมาณ 203,780.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางญาณาธิป เดชดี
พี่เลี้ยงโครงการ นายถาวร คงศรี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4169422577397,100.09952545119
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558 81,512.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 101,890.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 20,378.00
รวมงบประมาณ 203,780.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ

1.1 ตัวแทนครัวเรือนมากกว่า 50% รู้กระบวนการจัดทำแผนชุมชน 73 คนและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 70 คน

1.2 ศึกษาดูงานที่สินธุ์แพรทอง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ศูนย์ปราชญ์โงกน้ำ

1.3 ประชุมเพื่อกำหนดและสร้างกระบวนการทำแผนชุมชนด้วยการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ 1.ข้อมูลครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายและหนี้สินครัวเรือนเก็บ 3 เดือน  2. ข้อมูลชุมชนโดยรวบร่วมจากข้อมูลครัวเรือนและเก็บข้อมูลอื่น ๆ

1.4 สร้างกระบวนการแผนชุมชนอย่างมีคุณภาพ

1.5 จัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน

1.6 ยกร่างแผนพัฒนาชุมชน

1.7 ทำประชาพิจารณ์

1.8 ประสานแผนและบูรณาการแผน

1.9 ผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ

1.10 ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน

2 เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนให้เกิดรูปธรรมการดำเนินงาน

2.1 เรียนรู้แนวคิดและการดำเนินแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2.2 กำหนดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 กิจกรรม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 2.3 ครัวเรือนต้นแบบดูแลและจัดการด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง

3 3.เพื่อพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแผนชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกรรมการหมู่บ้าน

3.1 สื่อสารให้กรรมการและเด็กในชุมชนทำสื่อชุมชนและกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของกรรมการ 15 คน และกำหนดกติกาของชุมชน/รณรงค์/การสื่อสารกิจกรรม 3.2 เปิดตลาดสินค้าปลอดภัย 3.3 จัดทำองค์ความรู้ชุมชนยางงามน่าอยู่

4 4.เพื่องานบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

4.1 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และ สจรส.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศก์โครงการ 2 2,500.00 800.00
27 ก.ค. 57 งานเปิดตัวโครงการ 100 1,000.00 1,000.00
27 ก.ค. 57 เพื่อสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ 88 12,160.00 12,160.00
7 ส.ค. 57 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและติดตามรายงานผลโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง 2 800.00 800.00
9 ส.ค. 57 ศึกษาดูงานกระบวนการทำแผนชุมชน 8 ขั้นตอน 30 14,300.00 14,300.00
3 พ.ย. 57 1.3 ประชุมกรรมการหมู่บ้านเพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านและออกแบบข้อมูลใช้ในการทำแผนชุมชน 8 ขั้นตอน 20 5,200.00 5,200.00
5 - 6 พ.ย. 57 สรุปงานปิดงวดที่ 1 ตรวจสอบการเงินและรายงาน 1 900.00 900.00
23 ม.ค. 58 1.4 กระบวนการแผนชุมชนอย่างมีคุณภาพ 20 5,200.00 5,200.00
5 ก.พ. 58 ประชุมเพื่อเรียนรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาชุมชน 72 15,740.00 15,740.00
9 ก.พ. 58 1.6 นำเอาแผนงานกิจกรรมเข้าสู่แผนชุมชน 20 7,500.00 7,500.00
10 ก.พ. 58 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและติดตามรายงานโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง 1 500.00 500.00
7 มี.ค. 58 1.7 เพื่อประชาพิจารณ์แผนชุมชนบ้านยางงาม 93 14,600.00 14,600.00
7 มี.ค. 58 1.9 ผลักดันแผนกิจกรรมจากแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ 72 13,940.00 0.00
1 เม.ย. 58 1.8 รับรองแผนและนำแผนเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 4,640.00 4,640.00
24 เม.ย. 58 ถอดบทเรียนโครงการร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง 21 8,570.00 0.00
10 พ.ค. 58 ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน 15 0.00 -
11 พ.ค. 58 ติดตาม หนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ 3 2,500.00 -
12 พ.ค. 58 2.2.2 ครั้งที่ 2 ตรวจสอบการดำเนินงานโดยการรายงานผลการปฎิบัติตามแผนก่อนปิดโครงการ 70 4,495.00 -
14 พ.ค. 58 ตลาดเขียว พื้นที่คนรักษ์สุขภาพ 50 5,200.00 -
20 พ.ค. 58 ติดตาม หนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ของพี่เลี้ยงครั้งที่ 3 3 1,500.00 -
20 พ.ค. 58 ติดตาม หนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ครั้งที่ 4 3 1,500.00 -
21 พ.ค. 58 พัฒนาเด็กในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน 32 8,840.00 -
25 พ.ค. 58 1.5 ให้ประชาชนและตัวแทนช่วยเติมเต็ม แบบร่วมคิด 90 16,300.00 -
26 พ.ค. 58 2.2.2 ติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ดูผลดูความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน 15 4,495.00 -
27 พ.ค. 58 การจัดการด้านสุขภาพ การจัดการอาหารปลอดภัย 76 13,420.00 -
29 พ.ค. 58 เรียนรู้เชิงปฎิบัติการกับ 4 ฐานกิจกรรม 79 39,180.00 -
รวม 1,000 204,980.00 15 83,340.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.