directions_run

บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01466
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 210,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณภัทร เครือแป้น
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ 089-7285536
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางสระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3352560761467,100.14060884683place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 85,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 106,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 19,750.00
รวมงบประมาณ 210,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกิดเครือข่ายสร้างสุขภาพในบ้านบางสระ เพื่อร่วมกันส่งเสริมสุขภาพสมาชิกในเครือข่ายเพื่อลดโรคทั้งในด้านลดอัตราป่วย และสามารถควบคุมโรคในผู้ที่ป่วยเรื้อรัง - พัฒนาเครือข่ายอสม. เพื่อช่วยชุมชนสร้างสุขภาพ - พัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อระดมภูมิปัญญา สร้างปรัชญาชีวิตสูงวัย - สร้างเครือข่ายกลุ่มโรคเดียวกันจากแนวคิด..เพราะไม่มีใครเข้าใจคุณได้ดี เท่ากับเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันเอง..

มีเครือข่ายเข้าร่วมจัดการสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้นและมีระบบการจัดการที่ดี

1.1 เกิดเครือข่ายสร้างสุขภาพอย่างน้อย 3 เครือข่าย 1.2 เกิดกิจกรรมสร้างสุขภาพในเครือข่าย ตามหลักเกณฑ์ 3 อ. 1.3 เกิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสุขภาพบางสระ 1 แห่ง

2 พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนตามวิถีชีวิตชาวบางสระ โดยการ 6 อ.วิถีบางสระ ได้แก่ - อ.1 มหกรรมเดินวิ่งประจำปี - อ.2 อารมณ์ดี เวียนครกวิถีบางสระ - อ.3 เอาชนะอบายมุข - อ.4 เป็นสุขด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ - อ.5 ร่วมเรียนรู้เพื่อลดโรคเรื้อรัง - อ.6 เพิ่มคนกินผักสร้างพลังชุมชนสีเขียว

เกิดกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์สุขภาพดีในชุมชน ตามแนวคิด 6 อ. เกิดคัมภีร์สุขภาพชาวบางสระ เกิดทูตสุขภาพชุมชน 2.1 เกิดนวัตกรรมการออกกำลังกายอย่างน้อย 1 อย่าง
2.2 คนกินผักเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น 75% 2.3 คนในชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีความรู้ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการสุขภาพตนเอง

3 สร้างกระแสสังคมเพื่อเกิดความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ - รณรงค์ 6 อ. ในวันสำคัญ - สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมสุขภาพ

ชุมชนน่าอยู่จากการร่วมมือกันจัดการสุขภาพ จากข้อตกลงหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และผ่านเกณฑ์ 6 อ. 3.1 กิจกรรมสร้างสุขภาพในวันสำคัญ 3.2 รูปแบบการออกกำลังกายจากวิถีประเพณีวัฒนธรรม

4 เพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ

โครงการได้รับการสนับสนุน ติดตามอย่างต่อเนื่อง มีรายงานสรุปปิดโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.