stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01483
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 210,650.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมเดช คงเกื้อ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช 084-6297929 ligor2012@hotmail.com
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.44348008112,99.7591346875place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 85,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 19 ต.ค. 2557 10 ก.ค. 2558 106,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 19,650.00
รวมงบประมาณ 210,650.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนเกี่ยวกับคลองเขาแก้วชุมชนบ้านตลาด

1.ร้อยละ 70 ของคนในชุมชนบ้านตลาด มีความเข้าใจในระบบนิเวศของคลองเขาแก้ว

2 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์คลองเขาแก้ว ชุมขนบ้านตลาด

1.เกิดแผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณคลองเขาแก้ว จำนวน 1 ชุด 2.เกิดฝายมีชีวิตตัวอย่าง 1 ตัว

3 เพื่อสร้างเป็นแหล่งเศึกษาเรียนรู้ "โรงเรียนฝายมีชีวิต"

3.1 มีกระบวนการเรียนรู้ฝายมีชีวิต จำนวน 3 ครั้ง 3.2 มีคนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 .ในแต่ละกิจกรรม

4 เพื่อการบริหารจัดการโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.หรือ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.