directions_run

เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01490
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 185,060.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ดลฮอนี สุวาหลำ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นาง นฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6848399886616,99.862976074219place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 74,024.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 28 มิ.ย. 2558 92,530.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 18,506.00
รวมงบประมาณ 185,060.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มศักยภาพการจัดการตนเอง
  1. มีการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 50 ของกิจกรรม
  2. เกิดกองทุนธนาคารปูไข่ 1 กองทุน
  3. มีกองทุนเพื่อการออมเกิดขึ้นใหม่ 1 กองทุนหรือ เพิ่มจำนวนสมาชิกการออม/จำนวนวงเงินหมุนเวียนได้ร้อยละ 20

เชิงคุณภาพ

  • เกิดความเข้มแข็งของหมู่บ้านผ่านกระบวนการสภาชุมชนฯ
  • คนในชุมชนมีนิสัยการออม มีเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
2 อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและปูทะเล
  1. มีศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนและปูทะเลอย่างละ 1 แห่ง
  2. เกิดนวตกรรมการปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ด้วยนิทานพื้นบ้าน 1 นวตกรรม

เชิงคุณภาพ

  • ชุมชนเกิดการเรียนรู้เรื่องปูทะเลด้วยหลักวิชาการนำมาบูรณาการกับประสบการณ์ของชาวประมงพื้นบ้าน
  • เยาวชนนำนิทานพื้นบ้านที่แต่งขึ้นใช้กระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลนและปูทะเล
3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามดำเนินงาน

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.