stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02557
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2557 - 15 ธันวาคม 2558
งบประมาณ 203,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.นุวภา แก้วแก่นเพชร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุวิทย์ หมาดอะดำ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.1616755758572,101.12603902817place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2557 15 เม.ย. 2558 15 พ.ย. 2557 13 มี.ค. 2558 81,480.00
2 16 เม.ย. 2558 15 ต.ค. 2558 14 มี.ค. 2558 8 พ.ย. 2558 101,850.00
3 16 ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2558 20,370.00
รวมงบประมาณ 203,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ โดยการขับเคลื่อนผ่านสภาผู้นำชุมชน
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใช้สมุนไพรในการบำรุงรักษาร่างกายอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผุ้ป่วยเรื้อรังทั้งหมดในชุมชน
  • เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเปลี่ยนมาดื่มน้ำสมุนไพรลดการดื่มน้ำอัดลม
  • คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และโรคที่ตัวเองเป็นอยู่อย่างน้อย 5 โรค
  • เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายในโรงเรียน
  • ลดพฤติกรรมเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ร้อยละ 60
2 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน
  • มีครัวเรือนเข้าร่วมปลูกสมุนไพร100 ครัวเรือน
  • มีแปลงสาธิตพืชสมุนไพรในชุมชน 1 แห่ง
  • เกิดศูนย์เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
3 เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการผลิตและแปรรูปสมุนไพรในชุมชน
  • ความสามัคคีในชุมชน
  • มีสถานที่ปลูกสมุนไพรไทย อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง
4 เพื่อการบริหารจัดการและประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส.และสจรส.

5 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

โครงการมีการขับเคลื่อนโดยชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.