stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02534
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 205,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิตรลัดดา วงศ์ศิลป์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง / นางสาวรัตนา ชูแสง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 1 บ้านพรุกระแชง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
ละติจูด-ลองจิจูด 8.9302676622374,99.255895614624place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 28 ก.พ. 2558 82,060.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 1 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 102,575.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 20,515.00
รวมงบประมาณ 205,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว และรักษาโรคเบื้องต้นด้วยการแพทย์แผนไทยและการสมุนไพรที่มีในชุมชน

เชิงปริมาณ

1.1 ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและรักษาโรคเบื้องต้นด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในชุมชน

1.2 ร้อยละ 50 ของจำนวนประชากร สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยหลัก 3อ. 2ส. ด้วยการแพทย์แผนไทย

1.3 ร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือน 152 ครัวเรือน มีการปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างน้อยครัวเรือนละ 5 ชนิด

1.4 สามารถสร้างนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรได้อย่างน้อย 2 ชิ้น

เชิงคุณภาพ

1.1 คนในชุมชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครัวเรือน

1.2 คนในชุมชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ได้รับการการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่มีในชุมชน

1.3 คนในชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในดูแลรักษาโรคเรื้อรัง โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคทั่วไปได้ด้วยการใช้แพทย์แผนไทยและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

2 เพื่อสร้างอาสาสมัครดูแลสุขภาพคนในชุมชนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (จิตอาสา)

เชิงปริมาณ

2.1 เกิดอาสาสมัครดูแลสุขภาพคนในชุมชน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 คน

2.2 อาสาสมัครดูแลสุขภาพที่มีอยู่เดิม (อสม. จำนวน 16 คน) มีทักษะในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และโรคระบบกล้ามเนื้อได้ (ทักษะการนวดและการประคบสมุนไพร ทักษะการดูแลบำบัดผู้ป่วยติดเตียง)

เชิงคุณภาพ

2.1 อาสาสมัครดูแลสุขภาพสามารถนำความรู้ด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และโรคระบบกล้ามเนื้อได้ชุมชน

2.2 อาสาสมัครดูแลสุขภาพสามารถลงติดตาม เยี่ยมบ้าน การฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียง อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้งชุมชน

2.3 สามารถสร้างอาสาสมัครที่ทำหน้าสร้างเสริมสุขภาพแทนการซ่อมแซมสุขภาพของคนในชุมชนได้

3 เพื่อสนับสนุนและติดตามโครงการ
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
  • รายงานการเงิน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.