directions_run

ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02588
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 197,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจ๊ะเล็ม มะสมัน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5906044000407,99.95742470026place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 25 มี.ค. 2558 78,800.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 26 มี.ค. 2558 30 พ.ย. 2558 98,500.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 19,700.00
รวมงบประมาณ 197,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนทุกชนิด

1.1 เกิดสภาองค์กรชุมชนบ้านตันหยงโป จำนวน 30 คน (คณะทำงาน)ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 5 คน 2) สมาชิกศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรทางทะเล 5 คน 3) เยาวชน 5 คน 4) สมาชิกสภา อบต.ตันหยงโป 2 คน 5) เจ้าหน้าที่ จาก อบต.จำนวน 3 คน
ุ6) ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 9 คน 7) จนท.สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จำนวน 1 คน 1.2 ประชาชนจำนวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจและให้ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง

2 เพื่อพัฒนาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมสู่นโยบายสาธารณะ การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง ของชุมชนอย่างยั่งยืน

2.1 มีกลุ่มเครือข่ายจำนวน 2 กลุ่มคือกลุ่ม อนุรักษ์ป่าชายเลน และเฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง และกลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด2.2 มีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนทุกชนิดจำนวน 1 ไร่ และมี พื้นที่ทำประมงชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และสงวนไว้สำหรับคนในชุมชนห่างจากฝั่ง 1,000 เมตร ตลอดแนว เขต อ่าวตันหยงโป ความยาว 3,500 เมตรและวางปะการังจำนวน 20 จุด2.3 มีกฎกติกา ข้อบังคับ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง

3 เพื่อให้เกิดกลไกหมู่บ้านจัดการตนเอง

3.1 มีการจดบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างชุมชน กับท้องถิ่น ท้องที่

4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมสสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.