directions_run

ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02591
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรวิชญ์ จันทกูล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านศาลาคงจันทร์ ม.2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0518307740378,100.38362503052place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 16 มี.ค. 2558 85,200.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ส.ค. 2558 106,500.00
3 16 ส.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลโครงการ อย่างมีส่วนร่วม

1.1 เกิดสภาผู้นำชุมชน จำนวน 23 คน ที่มาจากกลุ่มองค์กร และกลุ่มต่างๆในชุมชน

1.2 สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง

2 เพื่อเสริมสร้างทักษะและการปรับเปลี่ยนชีวิต โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมชุมชนมาใช้ในการดำเนินชีวิต

2.1.เกิดกลุ่มกองทุนอาชีพ ไม่น้อยกว่า 4 กลุ่ม ในชุมชน เช่น กลุ่มกองทุนปุ๋ยหมักชีวภาพ,,กลุ่มกองทุนขยะรีไซร์เคิล,กลุ่มกองทุนพลังงานทางเลือก,กลุ่มกองทุนต้นกล้าเมล็ดพันธุ์/พันธุ์กล้าไม้ /ผักอินทรีย์

2.2.ประชาชนบ้านศาลาคงจันทร์มีความตระหนักลดการใช้ขยะ เช่น ใช้ถุงผ้าซื้อของในตลาด ,ใช้ปิ่นโตในการบรรจุอาหาร ตลอดจนนำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย หลังเสร็จสิ้นโครงการ มีพื้นที่เครือข่ายเพิ่มใน 5 ชุมชน

2.3.มีชุดข้อมูลสถานการณ์ขยะในชุมชนบ้านศาลาคงจันทร์ และชุมชนเครือข่ายใกล้เคียง จำนวน 1 ชุด

2.4.เกิดกลุ่มเยาวชน”เยาวชนรักษ์ถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในโรงเรียนบ้านโคกค่าย จำนวน 50 คน ทำหน้าที่เป็นหู ตา รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านตลอดจนติดตามสถานการณ์ขยะทั้งของชุมชนและโรงเรียน

2.5.ในการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนบ้านโคกค่ายและโรงเรียนใกล้เคียงจำนวน 2 โรงเรียน มีการบรรจุเนื้อหาการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ เช่น ด้านพลังงานทางเลือก,ด้านเกษตรอินทรีย์, และเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระวิชา 1 กลุ่มสาระ

2.6.มีข้อตกลงที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ลดการใช้ขยะพลาสติก จำนวน 4 เขตพื้นที่ในชุมชน คือ ตลาดนัดชุมชน,สำนักสงฆ์,โรงเรียน,ครัวเรือนในชุมชนบ้านศาลาคงจันทร์ หมู่ 2

2.7.เกิดต้นแบบครัวเรือน จำนวน 30 หลังในการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน ในรูปแบบทำงานแบบกลุ่มซอแรงทุกเดือน

3 คนในชุมชนมีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน

3.1. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมออย่างน้อย ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 ครั้ง

3.2. เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 ครัวเรือน ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

3.3. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น จากผลผลิตในชุมชน (ดูจากบัญชีครัวเรือน )

4 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการโดย สสส.สจรส.

4.1. การเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานจากทีม สสส.,สจรส.มอ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

4.2. การจัดทำรายงานโครงการ (ส.1 ,ส.2 ,ง.1 ,ง.2 ,ส.3)

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.