stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03799
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 174,710.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธันวาคม หนูจันทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0801614994
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สมนึก นุ่นด้วง
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหน้าเขา-ในวังหมู่4 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.9858826747855,99.7166595608place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 69,880.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 87,360.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 17,470.00
รวมงบประมาณ 174,710.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
 1. มีสภาผู้นำชุมชนที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมหมู่บ้าน รวมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างน้อย 25 คน ใช้แผนชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
 2. มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 3. ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 4. การประชุมแต่ละครั้งต้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ทำ และเรื่องอื่นๆของชุมชน
 5. มีการพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำให้รู้ และเข้าใจการจัดการชุมชนเข้มแข็ง
2 เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครัวเรือน ด้วยกระบวนการเรียนรู้สถานะเศรษฐกิจครัวเรือน และการสร้างอาชีพเสริมรายได้
 1. มีฐานข้อมูลชุมชนที่มีรายละเอียดเศรษฐกิจ ด้านรายรับ รายจ่าย/หนี้สิน
 2. มีแผนปฏิบัติการเพื่อการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
 3. มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ กลุ่มเลี้ยงไก่บ้าน กลุ่มเพาะเห็ด กลุุ่มเพาะชำ
 4. มีการออมทรัพย์ที่ได้จากการขายไก่/ไข่/พันธ์ุพืช/ผัก/ดินปลูกต้นไม้ผ่านกลุ่มสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้าน ทุกครอบครัวที่ร่วมโครงการ
 5. มีอาหารบริโภคจากการปลูกผัก ไก่/ไข่ เห็ด ทุกครอบครัวที่ร่วมโครงการเป็นการลดรายจ่าย
 6. มีการคืนข้อมูลผลผลิต/ทุน/ได้/เสียของกลุ่มกิจกรรมเป็นระยะเพื่อให้คนที่ยังไม่เข้าโครงการสามารถตัดสินใจเลือกเป็นสมาชิกได้
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 14:50 น.