stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03977
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ดิเรก เกษม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0874778717,0883983417
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวจุรีย์ หนูผุด
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนหน้าวัด หมู่ที่ 11 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7518158726061,99.777832031237place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 84,880.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,100.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,220.00
รวมงบประมาณ 212,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
  1. มีสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน 30 คน
  2. สภาหมู่บ้านมีการประชุมทุกเดือน
  3. ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ
  4. ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำบ้านเขาปู่
  1. มีพื้นที่ได้รับการอนุรักษ์โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าสมบูรณ์ตามบริเวณสายน้ำ จำนวน 3 สายน้ำ(มีคลองห้วยลอด คลองห้วยกลาย คลองท่าแนะ)
3 เพื่อสร้างฐานข้อมูลสิ่งมีคุณค่าของป่าต้นน้ำ และคืนข้อมูลให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ มีความตระหนัก หวงแหนและมีส่วนร่วมในการจัดการป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

1.1 คนในชุมชนมีความรู้เรื่องฐานทรัพยากรป่าต้นน้ำ ชนิด ปริมาณของพันธ์ุไม้พื้นถิ่น สายน้ำ ร้อยละ 80 จากประชากรทั้งหมด จำนวน 250 คน

1.2 มีฐานข้อมูลทรัพยากรฯเพื่อให้คนได้เรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วมกันจัดการป่าต้นน้ำ จำนวน 1 ชุด

1.3 มีแผนปฏิบัติการในการจัดการป่าฯ จำนวน 1แผน

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อสร้างกิจกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรป่าต้นน้ำ

1.1 มีฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 จุด

1.2 มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู จำนวน15ไร่

1.3 มีพันธ์ไม้ใช้สอย พืชอาหาร เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,500 ต้น

1.4 มีปฏบัติการลาดตระเวณเพื่อดูแลพันธ์ไม้และเฝ้าระวังการทำลายป่าทุกเดือนและต่อเนื่อง

1.5 มีสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อรณรงค์/ป้ายแสดงกฏกติกา ไม่ต่ำกว่า 10 ชิ้น

6 เพื่อพัฒนากลุ่มและองค์กรในชุมชนให้สามารถร่วมกันบริหารและจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำ

1.1 มีกลไก / ทีมงาน/ มีกลุ่มที่เข้ามาร่วมกันรับผิดชอบ บริหารจัดการป่าต้นน้ำอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 15 คน

1.2 มีกฏกติกา ข้อตกลงของชุมชนในการดูแลรักษาป่า จำนวน 1 ชุด

1.3 มีชุดลาดตระเวณเพื่อเฝ้าระวังรักษาป่า จำนวน 7 คน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 14:53 น.