directions_run

กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03907
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,765.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ออมสิน ศรีแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,0936579653
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กำไล สมรักษ์ / สิทธิพรรณ เรือนจันทร์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งจูด ม.1 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 20 ก.พ. 2559 81,510.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 101,890.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,365.00
รวมงบประมาณ 203,765.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนด้วยการจัดประเพณีบุญสารทเดือนสิบ"กระจาด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครบรอบ 60 พรรษา

1 มีครัวเรือน ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนบ้านทุ่งจูด เข้าร่วมกิจกรรมในวันจำลองเหตุการณ์ถวายกระจาดแก่สมเด็จพระเทพฯ

2 เกิดกระจาดรวมใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกครัวเรือน 1 กระจาดเพื่อถวายแก่สมเด็จพระเทพฯ

2 ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายคนทุ่งจูดเป็นหนึ่งเดียวกัน

มีสมาชิกครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ครบทั้ง 3 เขตบ้าน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำบ้านทุ่งจูดที่ได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่ม

1 เกิดกลุ่มเครือข่าย ผู้นำปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายองค์กรบ้านทุ่งจูด รวมตัวกันเป็นสภาผู้นำ
2.สภาผู้นำประชุมสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:23 น.