directions_run

บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03873
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ปิยะนันท์ นกเพชร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0874628733
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางวิสาขะ อนันธวัช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2441100575492,99.776287078857place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 85,160.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,450.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ
 1. คนในชุมชนอย่างน้อย 50 ครัวเรือน มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. เกษตรกรในหมู่บ้านร้อยละ 30 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้สารเคมีมาใช้สารอินทรีย์ในการทำการเกษตร
 3. จำนวนครอบครัวเกษตรปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน
2 เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
 1. คนในชุมชน 50 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในปัจจุบัน
 2. เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน 2 กลุ่ม
3 เพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนสู่การสร้างองค์กรและสภาผู้นำชุมชน
 1. เกิดกลุ่มผู้นำเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน
 2. มีแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
 3. เกิดกลุ่มครือข่ายในชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มน้ำหมักไล่แมลง กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:33 น.