stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03950
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 191,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง มลิวัลย์ จันทมาศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 08 2415 0032
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางไทร ม.2 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.250565727983,100.19625663752place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 76,600.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 95,750.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,150.00
รวมงบประมาณ 191,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้บ้านบางไทรร่วมเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ นำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาแผนชีวิตพิชิตหนี้ มีเงินออม
  1. ครัวเรือนร้อยละ 50 มีแผนชีวิตพิชิตหนี้ มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย
  2. เกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในบ้านบางไทรมีสมาชิกอย่างน้อย 30 คน
  3. เกิดแปลงพืชผักต้นแบบปลอดสารพิษในบ้านบางไทร อย่างน้อย 10 แปลง
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมีในการเกษตรและในชีวิตประจำวัน

ครัวเรือนร้อยละ 50 สามารถทำปุ๋ยหมักและน้ำยาปราบศัตรูพืชด้วยสมุนไพรใช้ในการดุแลรักษาผักพืชในแปลง

4 เพื่อพัฒนาสภาผู้นำบ้านบางไทรน่าอยู่
  1. เกิดสภาผู้นำขับเคลื่อนบ้านบางไทรมีการประชุมทุกเดือน
  2. เกิดข้อตกลงคนบางไทรร่วมใจปลูกผักปลอดสารพิษ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:38 น.