stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03893
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 208,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ศิษธิพร ชุมมี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0958077077,0958077077
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองเล ม.3 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4669390272664,99.95687484775place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 83,440.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 104,300.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,860.00
รวมงบประมาณ 208,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และพัฒนาพื้นที่ว่างในแปลงยางพาราและปาล์มน้ำมันให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
  1. กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 มีความรู้และปลูกผักในพื้นที่ว่างในแปลงยางที่ปลูกใหม่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย บ้านละ 10 ชนิด
  2. กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 มีผักบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย
  3. กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 20 มีรายได้จากผัก อย่างน้อย 200 บาทต่อเดือน
2 เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยการรวมกลุ่มเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนและทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน
  1. มีการรวมกลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์ ทำสบู่ ทำขนม เรียนรู้การทำกำพรึก
  2. กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ทำบัญชีครัวเรือนและปรับแผนการเงินของตนเองได้
  3. กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 60 มีการลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นลง
3 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

เกิดกลุ่มสภาผู้นำ 1 กลุ่ม มีสมาชิกอย่างน้อย 15 คน กลุ่มสภาผู้นำมีการทบทวน ติดตาม ประเมินผล และร่วมพัฒนากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:41 น.