stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03970
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 135,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย นิพนธ์ นวลวัฒน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
พื้นที่ดำเนินการ ม.4 บ้านกงตาก ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160
ละติจูด-ลองจิจูด 8.9707977947148,99.463045299053place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 5 ก.พ. 2559 54,320.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 6 ก.พ. 2559 20 พ.ย. 2559 67,900.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 13,580.00
รวมงบประมาณ 135,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนากลไกสภาผู้ชุมชนมาทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในชุมชน
 • สภาผู้นำมีการประชุมพูดคุยสถานการณ์ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 • การประชุมทุกครั้งมีการหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนโดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมรวมใจ
 1. เยาวชน และคนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของประเพณีพื้นบ้าน ประเพณีทางศาสนาในชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้น
 2. มีการรื้อฟื้นกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมเดิมๆ ในชุมชน เช่น การลงแรงทำขนมพื้นบ้าน ขนมตามเทศกาลงานบุญ
 3. สามารถบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
 4. มีกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:49 น.