stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03857
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ไกรสิทธิ์ เหมรัตนานนท์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,0872828323
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าแห้ง ม.3 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2984702970695,99.89988327place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 84,640.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,800.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,160.00
รวมงบประมาณ 211,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างองค์กรและกระบวนการสภาชุมชน
 1. เกิดสภาชุมขับเคลื่อนประเด็นปัญหา
 2. สภาชุมชนมีการประชุมทุกเดือน
 3. คณะกรรมการร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
2 เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ภาคครัวเรือน

ครัวเรือนร้อยละ 50 มีหนี้สินลดลง

3 เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
 1. จำนวนสมาชิกที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังรายใหม่ไม่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบจากปีที่แล้ว
 2. สมาชิกที่เป็นโรคเรื้อรัง สามารถควบคุมอาการและลดความรุนแรงของโรคได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 3. เกิดกลุ่ม ออกกำลังกายในชุมชน 1 กลุ่ม
4 เพื่อให้คนเกิดความรู้และตระหนัก - การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค - ส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์
 1. ตัวแทนครัวเรือน อายุ 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 มีความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง

 2. ตัวแทนครัวเรือน ร้อยละ 20 เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในชุมชน

 3. สมาชิกตัวแทนครัวเรือนที่ทำการเกษตร ร้อยละ 30 เข้าร่วมเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์

 4. สมาชิกตัวแทนครัวเรือนที่ทำการเกษตร ร้อยละ 30 หันมาทำปุ๋ยอินทรีย์ สารไล่แมลง ปุ๋ยหมัก โดยเน้นใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
6 เพื่อสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน
 1. เกิดกลุ่มเลี้ยงปลาในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 2. เกิดกลุ่มเลี้ยงโคในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 3. เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 4. เกิดกิจกรรมเรียนรู้การจักสาน สมาชิกทำผลิตภัณฑ์การจักสาน ได้อย่างน้อย 2 ชนิด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:05 น.