รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03922
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 209,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง เยาวภา คำแหง
พี่เลี้ยงโครงการ นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทรายขาว ม.1 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.190472968152,99.516379013653
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 83,640.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 104,550.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,910.00
รวมงบประมาณ 209,100.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง

1.สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
2.การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายลดรายจ่าย

1.มีครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม 40 ครัวเรือน (ทั้งหมด 380 ครัวเรือน) 2.ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ร้อยละ 85 3.ครัวเรือนเป้าหมายลดรายจ่าย ครัวเรือนละ 400 บาทต่อเดือน ปีละ 4,800 บาท
(จำนวน 40 ครัว x 400 บาท =16,000 บาทต่อเดือน ปีละ 19,2000 บาท) 4.มีฐานเรียนรู้ด้านเกษตรชีวภาพ 1 แห่ง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 ก.ย. 58 สภาผู้นำบ้านทรายขาวครั้งที่ 1 30 750.00 750.00
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการใหม่ 2 1,500.00 1,416.00
16 ต.ค. 58 สภาผู้นำบ้านทรายขาวครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
25 ต.ค. 58 สภาผู้นำบ้านทรายขาว ครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
25 ต.ค. 58 จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
31 ต.ค. 58 สำรวจข้อมูลครัวเรือน(หนี้สิน) 150 22,300.00 22,300.00
14 พ.ย. 58 สภาผู้นำบ้านทรายขาว ครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
7 ธ.ค. 58 การติดตาม สจรส.มอ. ครั้งที่ 2 2 1,500.00 1,250.00
17 ธ.ค. 58 วิเคราะห์หนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1 60 8,400.00 8,400.00
23 ธ.ค. 58 จัดทำบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 1 80 20,000.00 20,000.00
30 ธ.ค. 58 จัดทำแผนครัวเรือนลดหนี้ ครั้งที่ 1 80 11,100.00 11,100.00
14 ม.ค. 59 สภาผู้นำบ้านทรายขาวครั้งที่ 5 30 1,250.00 1,250.00
30 ม.ค. 59 ปิดงวดรายงานร่วมกับพี่เลี้ยง ครั้งที่ 3 2 1,500.00 650.00
1 ก.พ. 59 สภาผู้นำบ้านทรายขาว ครั้งที่ 6 30 650.00 1,250.00
10 ก.พ. 59 ปิดรายงาน งวด 1 กับพี่เลี้ยงพื้นที่ ครั้งที่ 4 2 500.00 680.00
13 ก.พ. 59 การประชุมจัดทำรายงานงวดที่ 1 2 1,250.00 1,250.00
17 ก.พ. 59 กลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตร ครั้งที่ 1 100 12,000.00 12,000.00
12 มี.ค. 59 กลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตร ครั้งที่ 2 100 12,000.00 12,000.00
25 มี.ค. 59 เรียนรู้ ผังฟาร์ม ครั้งที่ 1 100 14,500.00 14,500.00
26 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ 2 680.00 680.00
30 มี.ค. 59 เรียนรู้ ผังฟาร์ม ครั้งที่ 2 100 12,500.00 12,500.00
6 เม.ย. 59 สภาผู้นำบ้านทรายขาวครั้งที่ 7 30 850.00 850.00
8 เม.ย. 59 เรียนรู้ ผังฟาร์ม ครั้งที่ 3 100 12,500.00 12,500.00
23 เม.ย. 59 กลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตร ครั้งที่ 3 100 12,000.00 12,000.00
6 พ.ค. 59 สภาผู้นำบ้านทรายขาว ครั้งที่ 8 30 850.00 850.00
28 พ.ค. 59 รวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ แก้ปัญหาหนี้สิน 80 12,100.00 12,100.00
6 มิ.ย. 59 สภาผู้นำบ้านทรายขาว ครั้งที่ 9 30 850.00 850.00
25 มิ.ย. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 50 6,000.00 6,000.00
30 มิ.ย. 59 รวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ แก้ปัญหาหนี้สิน 80 0.00 0.00
6 ก.ค. 59 สภาผู้นำบ้านทรายขาว ครั้งที่ 10 30 850.00 850.00
15 ก.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 50 5,500.00 5,500.00
25 ก.ค. 59 เรียนรู้ตามหลักสูตร 100 0.00 0.00
5 ส.ค. 59 รวมกลุ่มอาชีพเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน ครั้งที่ 2 80 10,100.00 10,100.00
6 ส.ค. 59 สภาผู้นำบ้านทรายขาว ครั้งที่ 11 30 850.00 0.00
10 ส.ค. 59 รวมกลุ่มอาชีพเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน ครั้งที่ 3 80 10,100.00 10,100.00
3 - 4 ก.ย. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ 2 750.00 1,500.00
6 ก.ย. 59 สภาผู้นำบ้านทรายขาว ครั้งที่ 12 30 850.00 0.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 2,320.00 2,996.00
9 ต.ค. 59 ถอดบทเรียน 50 5,000.00 5,000.00
11 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
12 - 13 ต.ค. 59 การจัดทำเพื่อทำรายงาน งวดที่ 2 และรายงานปิดโครงการ 2 0.00 678.00
รวม 1,922 209,100.00 42 209,100.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ณัฐชยา รัตนพันธ์ ณัฐชยา รัตนพันธ์ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:22 น.