รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03815
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 198,660.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส. กนกวรรณ ทวยเจริญ
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 2 บ้านหนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2369959565663,98.81143748764
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 25 ก.พ. 2559 79,464.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 99,330.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,866.00
รวมงบประมาณ 198,660.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างสภาผู้นำชุมชนที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชมชนตามตัวชี้วัด
 1. มีสภาผู้นำชุมชน
 2. มีกรดำเนินการกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
 3. มีการจัดการประชุมการจัดการด้านการใช้สารเคมีในทางการเกษตร
 4. มีมาตรการการใช้สารเคมีในทางการเกษตรในชุมชน
2 2.เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในทางการเกษตรในชุมชนให้ลดลง
 1. การใช้สารเคมีในทางการเกษตรลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50
 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้สารเคมีในทางการเกษตรมากขึ้น
  • มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน จำนวน1 ชุด
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน อย่างน้อย 50 ครัวเรือน
 3. มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน50 ครัวเรือน
 4. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง
 5. เกิดตลาดนัดสีเขียวเกษตรอินทรีย์ green market ในชุมชน 1 แห่ง
 6. มีแปลงผักสวนครัวอินทรีย์ green garden จำนวน 30 แปลง
 7. มีสื่อรณรงค์ร่วมสร้างชุมชนเกษตรสีเขียว 1 ชุด
 8. มีแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อเพิ่มรายได้ 1 ชุด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
18 ก.ย. 58 จัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 1 13 1,560.00 1,560.00
26 ก.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 2 13 1,560.00 1,560.00
29 - 30 ก.ย. 58 ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ปี 2558 2 2,460.00 2,460.00
4 ต.ค. 58 จัดทำประชุมคณะทำงานเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้านก่อนลงมือเก็บข้อมูล 17 11,900.00 11,900.00
7 ต.ค. 58 ประชุมทีมขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้าน 15 5,400.00 5,400.00
10 ต.ค. 58 ประชุมทีมหลังเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้าน 15 5,900.00 5,900.00
20 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
20 ต.ค. 58 ประชุมเปิดเวทีเปิดตัวโครงการ 120 28,500.00 28,500.00
30 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ครั้งที่1 2 504.00 300.00
10 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 3 13 2,060.00 2,060.00
17 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 3 520.00 400.00
22 พ.ย. 58 การประชุมร่วมกับ โครงการเครือข่าย สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 504.00 400.00
3 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงผู้ติดตาม 1 504.00 400.00
6 ธ.ค. 58 4.ดำเนินการเก็บข้อมูล ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล 55 6,600.00 6,600.00
7 - 9 ธ.ค. 58 ดำเนินการเก็บข้อมูล 55 28,000.00 28,000.00
8 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงผู้ติดตามในเรื่องก่ารจ่ายภาษีโครงการ 3 208.00 200.00
10 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 1 264.00 200.00
27 ธ.ค. 58 สรุปผลการเก็บข้อมูล 55 6,600.00 6,600.00
3 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 4 13 1,560.00 1,560.00
12 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 3 504.00 400.00
22 ก.พ. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 120 19,200.00 19,200.00
24 ก.พ. 59 คืนเงินเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
24 ก.พ. 59 ปิดงวดรายงานครั้งที่1 2 520.00 400.00
25 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 5 13 1,560.00 1,560.00
4 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 6 13 1,560.00 -
5 เม.ย. 59 ดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ และการดำเนินงานตลาดนัดสีเขียว Green Market 100 27,300.00 -
29 เม.ย. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน 2 500.00 -
17 มิ.ย. 59 จัดเวทีเปิดตัวตลาดนัดสีเขียว Green market 120 31,300.00 -
17 ก.ย. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์และสรุปผลการดำเนินงาน 30 5,100.00 -
24 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 512.00 -
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 3,000.00 -
8 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 -
8 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 -
รวม 961 198,660.00 24 127,060.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางนิตยา นิลจันทร์ นางนิตยา นิลจันทร์ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:08 น.