stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03815
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 198,660.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส. กนกวรรณ ทวยเจริญ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0936159105,ุ0936159105
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 2 บ้านหนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2369959565663,98.81143748764place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 25 ก.พ. 2559 79,464.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 99,330.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,866.00
รวมงบประมาณ 198,660.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างสภาผู้นำชุมชนที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชมชนตามตัวชี้วัด
 1. มีสภาผู้นำชุมชน
 2. มีกรดำเนินการกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
 3. มีการจัดการประชุมการจัดการด้านการใช้สารเคมีในทางการเกษตร
 4. มีมาตรการการใช้สารเคมีในทางการเกษตรในชุมชน
2 2.เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในทางการเกษตรในชุมชนให้ลดลง
 1. การใช้สารเคมีในทางการเกษตรลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50
 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้สารเคมีในทางการเกษตรมากขึ้น
  • มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน จำนวน1 ชุด
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน อย่างน้อย 50 ครัวเรือน
 3. มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน50 ครัวเรือน
 4. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง
 5. เกิดตลาดนัดสีเขียวเกษตรอินทรีย์ green market ในชุมชน 1 แห่ง
 6. มีแปลงผักสวนครัวอินทรีย์ green garden จำนวน 30 แปลง
 7. มีสื่อรณรงค์ร่วมสร้างชุมชนเกษตรสีเขียว 1 ชุด
 8. มีแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อเพิ่มรายได้ 1 ชุด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 09:08 น.