directions_run

เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03929
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,025.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย กอเดช แกสมาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0862742698,086-2742698
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8477170937492,100.06088454276place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 22 มี.ค. 2559 82,810.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 23 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 103,520.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,695.00
รวมงบประมาณ 207,025.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างกลไกสภาผู้นำที่เข้มแข็งในการนำทำเศรษฐกิจพอเพียง
 1. มีการประชุมทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง
 2. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า32คน
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจของชุมชนนำไปสู่แผนเศรษฐกิจชุมชน
 1. ได้ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และระดับหมู่บ้าน 2 ชุดข้อมูล
 2. ได้แผนเศรษฐกิจชุมชน 2 แผนคือแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
3 กระตุ้นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

ครัวเรือนมีการออมเพิ่มขึ้น หรือหนี้สินลดลง อย่างน้อยร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมโครงการ

4 หนุนเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขด้วยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคมและวัฒนธรรม
 1. ครัวเรือนมีการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ อย่างน้อย 3 แนวทาง ร้อยละ 60
 2. เกิดการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันของชุมชน 1-2 กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:16 น.