เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03929
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,025.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย กอเดช แกสมาน
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8477170937492,100.06088454276
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 22 มี.ค. 2559 82,810.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 23 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 103,520.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,695.00
รวมงบประมาณ 207,025.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างกลไกสภาผู้นำที่เข้มแข็งในการนำทำเศรษฐกิจพอเพียง
 1. มีการประชุมทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง
 2. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า32คน
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจของชุมชนนำไปสู่แผนเศรษฐกิจชุมชน
 1. ได้ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และระดับหมู่บ้าน 2 ชุดข้อมูล
 2. ได้แผนเศรษฐกิจชุมชน 2 แผนคือแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
3 กระตุ้นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

ครัวเรือนมีการออมเพิ่มขึ้น หรือหนี้สินลดลง อย่างน้อยร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมโครงการ

4 หนุนเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขด้วยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคมและวัฒนธรรม
 1. ครัวเรือนมีการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ อย่างน้อย 3 แนวทาง ร้อยละ 60
 2. เกิดการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันของชุมชน 1-2 กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 1,750.00 1,750.00
6 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 200 1,000.00 1,000.00
12 ต.ค. 58 ประชุมทำความเข้าใจทีมและเตรียมงาน 40 2,800.00 2,800.00
14 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการ 200 21,350.00 21,350.00
1 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 1 40 3,000.00 3,000.00
11 พ.ย. 58 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 1 5 1,125.00 1,125.00
18 พ.ย. 58 ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 1 60 7,000.00 7,000.00
28 พ.ย. 58 อบรมเยาวชนเพื่อเก็บข้อมูล 40 8,550.00 8,550.00
1 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 2 40 2,000.00 2,000.00
4 ธ.ค. 58 การเขียนรายงานและการเงิน 3 200.00 200.00
5 ธ.ค. 58 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 1 35 4,425.00 4,425.00
12 ธ.ค. 58 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 2 35 3,325.00 3,325.00
19 ธ.ค. 58 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 3 35 3,325.00 3,325.00
26 ธ.ค. 58 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 4 35 3,325.00 3,325.00
1 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 3 40 2,000.00 2,000.00
2 ม.ค. 59 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 5 35 3,325.00 3,325.00
6 ม.ค. 59 ถอนเงินเปิดบัญชี 1 0.00 500.00
9 ม.ค. 59 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 6 35 3,325.00 3,325.00
16 ม.ค. 59 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 7 35 3,325.00 3,325.00
1 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 4 40 2,000.00 2,000.00
8 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่1 2 200.00 200.00
1 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 5 40 2,000.00 2,000.00
12 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่ 2 200 200.00 200.00
20 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ครั้งที่3 2 200.00 200.00
22 มี.ค. 59 ปิดงวดโครงการครั้งที่ 1 2 800.00 632.00
23 มี.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 2 5 125.00 125.00
30 มี.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 3 5 125.00 125.00
31 มี.ค. 59 เวทีสรุปข้อมูลจากการสำรวจ 45 5,800.00 5,800.00
1 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 6 40 2,000.00 2,000.00
6 เม.ย. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 4 5 125.00 125.00
9 เม.ย. 59 รณรงค์เพิ่มรายได้จากการขายขยะ 60 5,750.00 5,750.00
13 เม.ย. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 5 5 125.00 125.00
20 เม.ย. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 6 5 125.00 125.00
27 เม.ย. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 7 5 125.00 125.00
1 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 7 40 1,700.00 2,000.00
4 พ.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 8 5 125.00 125.00
11 พ.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 9 5 125.00 125.00
18 พ.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 10 5 125.00 125.00
25 พ.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 11 5 125.00 125.00
1 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 8 40 1,000.00 2,000.00
3 มิ.ย. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 12 5 125.00 125.00
8 มิ.ย. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 13 5 125.00 125.00
15 มิ.ย. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 14 5 125.00 125.00
22 มิ.ย. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 15 5 125.00 125.00
29 มิ.ย. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 16 5 125.00 125.00
1 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 9 40 1,000.00 2,000.00
6 ก.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 17 5 125.00 125.00
13 ก.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 18 5 125.00 125.00
20 ก.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 19 5 125.00 125.00
27 ก.ค. 59 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 20 5 125.00 125.00
29 ก.ค. 59 ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 2 60 6,200.00 6,200.00
1 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 10 40 1,000.00 2,000.00
5 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 1/4 60 2,000.00 2,000.00
6 ส.ค. 59 เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มเด็ก 40 7,200.00 7,200.00
7 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 2/4 60 1,500.00 1,500.00
9 ส.ค. 59 เวทีการมีส่วนร่วมทำแผนด้านเศรษฐกิจชุมชน 50 7,300.00 6,900.00
10 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนดลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 3/4 60 1,500.00 1,500.00
10 ส.ค. 59 เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มผู้ใหญ่ครั้งที่ 1 30 4,550.00 4,550.00
12 ส.ค. 59 ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 3 60 6,200.00 6,200.00
13 ส.ค. 59 ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 4 60 6,200.00 6,200.00
16 ส.ค. 59 เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มผู้ใหญ่ครั้งที่ 2 30 4,550.00 4,550.00
20 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 4/4 60 1,500.00 1,500.00
21 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู ครั้งที่ 1/10 30 750.00 750.00
22 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู ครั้งที่ 2/10 30 750.00 750.00
23 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮลู ครั้งที่ 3/10 30 750.00 750.00
24 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 4/10 30 750.00 750.00
25 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 5/10 30 750.00 750.00
26 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 6/10 30 750.00 750.00
27 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 7/10 30 750.00 750.00
28 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 8/10 30 750.00 750.00
29 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 9/10 30 1,050.00 750.00
30 ส.ค. 59 เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 10/10 30 9,450.00 7,450.00
15 ก.ย. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 2,500.00 2,500.00
1 ต.ค. 59 ฟื้นฟูป่าชุมชน ครั้งที่ 1 100 8,500.00 7,500.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 4,650.00 1,920.00
8 ต.ค. 59 ฟื้นฟูป่าชุมชน ครั้งที่ 2 100 8,500.00 7,500.00
9 ต.ค. 59 ฟื้นฟูป่าชุมชน ครั้งที่ 3 100 12,500.00 11,500.00
10 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
11 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงจรวจสอบเอกสาร ครั้งที่4 3 200.00 200.00
14 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2 300 1,800.00 300.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ตรวจรายงานปิดงวดที่ 2 2 0.00 640.00
รวม 3,183 207,025.00 82 201,367.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน นารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 10:16 น.