รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03972
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,950.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว อิ๊ด สินมณี
พี่เลี้ยงโครงการ นภาภรณ์ แก้วเหมือน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านผังปาล์ม 7 ม.7ต.ปาล์มพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1145200455175,99.946746826
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 106,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2558 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,950.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 1. มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ80
 2. เกิดสภาผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยเรื่องการเเก้ปัญหาในหมู่บ้าน
 3. มีเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง (12 เดือน)
2 เพื่อการป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 1. มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ 80
 2. เกิดป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ไว้คู่กับชุมชนและมีต้นน้ำและฝายขนาดเล็กไว้ใช้น้ำในฤดูแล้ง
 3. เกิดกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน
 4. เยาวชนอาสามีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชสมุนไพรในป่าชุมชน และมีอาชีพเสริม
 5. เกิดแผนชุมชนด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 1 ชุดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ุ6. มีชุดข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน 1 ชุดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
3 เพื่อลดการทำลาย ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 1. เกิดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
 2. กลุ่มเยาวชนเกิดทักษะในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
 4. เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยเยาวชนต้นแบบ
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยเรื่องการเเก้ปัญหาในหมู่บ้าน
 2. มีเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
 3. มีกติกาหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากร การบริหารจัดการเเละดูเเลป่า
6 กลไกลชุมชนเข้มแข็ง
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยเรื่องการเเก้ปัญหาในหมู่บ้าน
 2. มีเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
 3. มีกติกาหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากร การบริหารจัดการเเละดูเเลป่า
 4. มีการประชุมร่วมกับภาครัฐ 12 ครั้ง/ปี
7 ชุมชนมีการตั้งกติกาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 แผน
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยเรื่องการเเก้ปัญหาในหมู่บ้าน
 2. มีเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
 3. มีกติกาหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากร การบริหารจัดการเเละดูเเลทรัพยากร

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 ต.ค. 58 พี่เลี้ยงร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 2 2,000.00 -
15 ต.ค. 58 ทำป้ายปลอดบุหรี่ 140 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 58 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(1/12) 20 500.00 500.00
20 ต.ค. 58 อบรมให้ความรู้เรืองทรัพยากรธรรมชาติ 80 14,400.00 14,400.00
9 พ.ย. 58 เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน 25 5,500.00 5,500.00
10 พ.ย. 58 เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน 25 5,500.00 5,500.00
11 พ.ย. 58 เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน 25 5,500.00 5,500.00
12 พ.ย. 58 เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน 25 5,500.00 5,500.00
13 พ.ย. 58 เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน 25 5,500.00 5,500.00
15 พ.ย. 58 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(2/12) 20 500.00 500.00
25 พ.ย. 58 ป่าวประกาศแล้วช่วยกันดูแล 50 10,000.00 10,000.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานโครงการ 2 500.00 500.00
5 ธ.ค. 58 ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 50 20,000.00 20,000.00
15 ธ.ค. 58 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(3/12) 20 500.00 500.00
15 ม.ค. 59 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(4/12) 20 500.00 500.00
11 - 12 ก.พ. 59 สรุปปิดงวด 1 2 2,000.00 -
15 ก.พ. 59 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(5/12) 20 500.00 500.00
15 มี.ค. 59 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(6/12) 20 500.00 500.00
9 เม.ย. 59 ทำฝาย5ฝาย(1/5) 25 6,500.00 -
15 เม.ย. 59 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(7/12) 20 500.00 500.00
16 เม.ย. 59 ทำฝาย5ฝาย(2/5) 25 6,500.00 -
23 เม.ย. 59 ทำฝาย5ฝาย(3/5) 25 6,500.00 -
23 เม.ย. 59 ทำฝาย5ฝาย(4/5) 25 6,500.00 -
29 เม.ย. 59 ทำฝาย5ฝาย(5/5) 25 6,500.00 -
15 พ.ค. 59 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(8/12) 20 500.00 500.00
17 พ.ค. 59 เสริมแรง เสริมความเข้มแข็ง ด้วยกติกาชุมชน 100 17,500.00 -
15 มิ.ย. 59 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(9/12) 20 500.00 -
18 มิ.ย. 59 พัฒนาทักษะ บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 30 10,150.00 -
19 มิ.ย. 59 พัฒนาทักษะ บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 30 10,150.00 -
15 ก.ค. 59 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(10/12) 20 500.00 -
25 ก.ค. 59 พัฒนาสินค้า 30 12,650.00 -
26 ก.ค. 59 พัฒนาสินค้า 30 12,650.00 -
1 ส.ค. 59 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่มาตรฐาน 30 5,650.00 -
2 ส.ค. 59 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่มาตรฐาน 30 5,650.00 -
3 ส.ค. 59 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่มาตรฐาน 30 5,650.00 -
15 ส.ค. 59 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(11/12) 20 500.00 -
9 ก.ย. 59 จัดทำรายงานปิดงวด 2 1,000.00 1,364.00
15 ก.ย. 59 ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(12/12) 20 500.00 -
5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 2,500.00 -
5 ต.ค. 59 สรุปบทเรียน สู่ชุมชนเข้มแข็ง 30 9,500.00 -
10 ต.ค. 59 รายงานปิดงวด 2 1,000.00 -
26 - 27 ต.ค. 59 สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ 2 2,000.00 -
27 ต.ค. 59 ภาพถ่ายกิจกรรม 2 1,000.00 -
รวม 1,166 212,950.00 20 79,764.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายอำนวย จันทร์แดง นายอำนวย จันทร์แดง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 22:56 น.