stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03972
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว อิ๊ด สินมณี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นภาภรณ์ แก้วเหมือน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านผังปาล์ม 7 ม.7ต.ปาล์มพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1145200455175,99.946746826place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 106,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2558 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 1. มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ80
 2. เกิดสภาผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยเรื่องการเเก้ปัญหาในหมู่บ้าน
 3. มีเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง (12 เดือน)
2 เพื่อการป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 1. มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ 80
 2. เกิดป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ไว้คู่กับชุมชนและมีต้นน้ำและฝายขนาดเล็กไว้ใช้น้ำในฤดูแล้ง
 3. เกิดกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน
 4. เยาวชนอาสามีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชสมุนไพรในป่าชุมชน และมีอาชีพเสริม
 5. เกิดแผนชุมชนด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 1 ชุดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ุ6. มีชุดข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน 1 ชุดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
3 เพื่อลดการทำลาย ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 1. เกิดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
 2. กลุ่มเยาวชนเกิดทักษะในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
 4. เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยเยาวชนต้นแบบ
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยเรื่องการเเก้ปัญหาในหมู่บ้าน
 2. มีเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
 3. มีกติกาหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากร การบริหารจัดการเเละดูเเลป่า
6 กลไกลชุมชนเข้มแข็ง
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยเรื่องการเเก้ปัญหาในหมู่บ้าน
 2. มีเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
 3. มีกติกาหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากร การบริหารจัดการเเละดูเเลป่า
 4. มีการประชุมร่วมกับภาครัฐ 12 ครั้ง/ปี
7 ชุมชนมีการตั้งกติกาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 แผน
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยเรื่องการเเก้ปัญหาในหมู่บ้าน
 2. มีเวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
 3. มีกติกาหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากร การบริหารจัดการเเละดูเเลทรัพยากร
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 22:56 น.